Stawki za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zryczałtowane koszty polowania wynoszą odpowiednio:

  1.  650 zł (brutto – przyp. aut.) za odstrzał samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika
  2. 300 zł (brutto – przyp. aut.) za odstrzał dzika innego niż wymieniony w punkcie 1.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku, na podstawie art. 47a ust. 3 pkt 1. ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu, pkt 2. dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – w wysokości 20% kwoty ryczałtu. Jednocześnie należy podkreślić, że ryczałt wypłacany myśliwemu stanowi jego dochód i w myśl przepisów o ordynacji podatkowej koło winno wystawić myśliwemu stosowny PIT.

Zgodnie z art. 46 ust. 3  Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. wojewoda […] na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii: w pkt 8. nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Następnie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 8c nakazuje zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt. Wydane na podstawie powyższych przepisów rozporządzenie wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego zwierząt w sposób jednoznaczny wskazuje, że pozyskane tusze dzików winny zostać przeznaczone na użytek własny myśliwego, który dokonał odstrzału lub przeznaczone do utylizacji. W przypadku obszaru wolnego od występowania ASF tusze dzików mogą zostać, obok sposobów wymienionych powyżej, zagospodarowane przez dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich.

ASF. Prezydent podpisał specustawę

Niezależnie od powyższego informujemy, iż Polski Związek Łowiecki wystąpił o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej celem definitywnego rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości natury podatkowej (w załączeniu interpretacja z dnia 26 marca 2020 roku oraz interpretacja z dnia 19 lutego 2020 roku). Na chwilę obecną interpretacja podatkowa z dnia 26 marca 2020 roku nie jest ostateczna.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA – VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA -PDOF

Źródło: https://www.pzlow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here