Ustawa dotycząca wspólnot gruntowych podpisana przez Prezydenta

Nowa ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1. stycznia 2016 roku zakłada m.in.  przekształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność, co pozwoli na zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości i ułatwi ich sprzedaż.

 

\"\"


Oprócz powyższego znowelizowana ustawa o gruntach rolnych wprowadza następujące uregulowania:
1) nakazujące starostom ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie oraz nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową, z jednoczesnym założeniem, że tylko w stosunku do mienia gromadzkiego starosta będzie działał z urzędu;
2) przewidujące określenie nowych podmiotów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej – osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty, a także osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba, że osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie „pierwotnych uprawnionych”, czyli osób fizycznych lub prawnych posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem 5 lipca 1963 r., faktycznie korzystały ze wspólnoty albo przypadku wspólnot gruntowych będących lasami, gruntami leśnymi albo nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia – osób fizycznych lub prawnych zamieszkujących lub mających siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub osób zamieszkujących na terenie innej miejscowości, a prowadzących gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem 5 lipca 1963 r., osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały;
3) regulujące zasady i tryb ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
4) odnoszące się do spółek powołanych do zarządu wspólnotą gruntową, przewidujące m.in.: dookreślenie obligatoryjnej treści statutu, doprecyzowanie, że zatwierdzenie statutu spółki następuje w trybie decyzji administracyjnej, wprowadzenie możliwości zaskarżania uchwał spółki do sądu w przypadku ich niezgodności z prawem lub statutem spółki, rezygnację z wymogu uzyskania zgody właściwego wójta (burmistrza, prezydenta) na zbycie, zamianę, na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę, możliwość utworzenia przez wójta spółki przymusowej i nadania jej statutu.

Redakcja Agronews,
Źródło i fot.: prezydent.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here