Uwaga – nowe dokumenty potwierdzające działanie siły wyższej

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach lub płodach rolnych spowodowanych pożarem, gdy w jego gaszeniu uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej, rolnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o wystąpieniu pożaru wydane przez właściwego ze względu na miejsce zdarzenia komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast gdy w uprawach lub płodach rolnych wyrządzone zostaną szkody przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, rolnik powinien dostarczyć protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego.

Wymienione powyżej dodatkowe rodzaje dowodów obowiązujące w przypadku wystąpienia szkód w uprawach czy płodach rolnych, zostały wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 168, poz. 1326).

Ponadto w rozporządzeniu tym zapisano, że w przypadku wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnicy mogą dostarczać następujące rodzaje dowodów:

1.    Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,

2.    Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk,

3.    Pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.

Rolnicy, którzy złożyli w Biurach Powiatowych oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinni dostarczyć wymienione dowody potwierdzające takie zdarzenia.

 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl, fot.sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here