Uwaga pszczelarze! Składajcie wnioski o refundację!

Podstawowym  celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.


Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

 • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
 • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
 • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
 • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
 • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów  w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2012/2013. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2012/2013 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
 • zakup sprzętu pszczelarskiego
 • zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
 • zakup lawet do przewozu uli
 • zakup urządzeń laboratoryjnych
 • wykonanie analiz jakości miodu
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
 • wdrażanie programów badawczych.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do  20 października 2012 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl,
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here