Większe wsparcie na rolnictwo w nowej strategii MRiRW

Aktualizowana właśnie strategia zrównoważonego rozwoju w wymiarze terytorialnym spowoduje, że rolnictwo, a także obszary wiejskie zostaną objęte większym wsparciem.

rolnictwo, portal rolny, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, ODR,  Ryszard Zarudzki,

Określenie rdzennych potencjałów poszczególnych regionów jest kluczem do ich rozwoju – powiedział wiceminister Ryszard Zarudzki, przedstawiając aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (z perspektywą do roku 2030).

Wiceminister przypomniał, że w ubiegłym roku zostały powołane do życia przez wojewodów zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Zespołami kierują dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego.

– Zadaniem tych zespołów jest określenie słabych i mocnych stron konkretnego regionu – poinformował Zarudzki.

Zwrócił też uwagę, że jest to odejście od dotychczasowego schematu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz rozwoju zrównoważonego.

– Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju i zależy nam na włączeniu do niego małych miast i miasteczek, obszarów wiejskich i peryferyjnych tak, aby ten rozwój był właśnie zrównoważony, harmonijny – powiedział wiceminister.

– Dokonanie analizy i wybranie priorytetów pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie wszelkich dostępnych środków finansowych, tych unijnych, i tych krajowych – podkreślił Zarudzki.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że aspekt terytorialny opiera się na czterech filarach rozwoju – opłacalności produkcji rolnej, jakości życia na obszarach wiejskich, pozarolniczych miejscach pracy i sprawnej administracji rolnej.

Każde województwo z własnym programem

16 wojewódzkich zespołów opracuje własne programy rozwoju uwzględniające mocne i słabe punkty oraz wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania i to z perspektywą do roku 2030.

– Na przykład na Podkarpaciu będziemy chcieli wspierać produkcję wołowiny, jagnięciny i mleka. Zamierzamy organizować wyjazdy studyjne do gospodarstw i przetwórni – powiedział obecny na spotkaniu w resorcie rolnictwa Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Z kolei Adam Niebrzydowski, dyrektor Podlaskiego ODR-u poinformował, że w woj. podlaskim został powołany zespół, który wyznaczy obszary i kierunek rozdysponowania pieniędzy.

– Chcemy te środki ulokować jak najlepiej – tłumaczył Niebrzydowski.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here