Wszystko o urzędowej kontroli integrowanej ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stanie się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin do prawodawstwa polskiego wynika z bezpośrednio z postanowień art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz art. 55 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1). 

 

\"\"

 


Biorąc pod uwagę, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym to kontrola zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin również zawiera się w kompetencjach.

Zgodnie z art. 80 ustawy o ochronie roślin (Dz. U. 2008 r. Nr 133 poz. 849 z późn. zm.) do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin w ramach, których prowadzona będzie min. kontrola integrowanej ochrony roślin należą w szczególności następujące urzędowe działania:
–    kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin;
–    upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej;
–    wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
–    kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;
–    kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie;
–    kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
–    kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;
–    kontrola reklamy środków ochrony roślin;
–    kontrola stosowania środków ochrony roślin;
–    wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
–    upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
–    wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
–    monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawując nadzór oraz certyfikację Integrowanej Produkcji już od roku 2004 prowadziła kontrolę integrowanej ochrony roślin.

Producent ubiegający się o Certyfikat Integrowanej Produkcji zobligowany był do prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej ochron roślin jak również wykorzystywania w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. W integrowanej produkcji ważne było również dbanie o ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Integrowana ochrona roślin w Integrowanej Produkcji stanowi niepodważalny fundament.

Przeczytaj cały artykuł

Źródło: PIORIN
Redakcja AgroNews, fot.:sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here