Zmiany w uznawaniu organizacji producentów rolnych. Sejm pracuje nad przepisami

Sejm rozpoczął prace nad wdrożeniem przepisów UE dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

 

\"\"
 

Rozpatrzony 25 czerwca w pierwszy czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1308/2013, rozporządzenia Rady (UE) nr 1370/2013 oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1306/2013.

W projekcie wskazano organy wraz z ich właściwościami i kompetencjami, które będą realizowały zadania wynikające z tych unijnych przepisów. Chodzi o zadania dotyczące m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. Organem właściwym do uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) są właściwi ze względu na siedzibę tych organizacji/zrzeszeń dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Uznanie lub cofnięcie uznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1308/2013, każde dostarczenie produktów rolnych (zboża, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele, wina, drzewa i rośliny żywe) przez producentów (grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów) do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawierana na piśmie. Wyjątek dotyczy sprzedaży bezpośredniej. W umowie powinny zostać uwzględnione: cena za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, z klauzulami dotyczącymi jej rozwiązania oraz szczegółów dotyczących płatności. Zadania należące dotychczas do marszałków województw, a dotyczące rynku owoców i warzyw, przejmie Agencja Rynku Rolnego.

Rozporządzenie nr 1308/2013 przewiduje kontynuację programu „Owoce w szkole” pod nazwą „Owoce i warzywa w szkole”. W projekcie zawarto też przepisy o konieczności opracowania strategii krajowej dotyczącej wdrożenia programu „Mleko w szkole”.

Ponadto, wprowadzone do projektu zmiany dotyczące rynku cukru wynikają z: odejścia od mechanizmu interwencji, zakończenia mechanizmu przyznawania kwoty dodatkowej cukru i izoglukozy, uchylenia przepisów dotyczących pomocy na rzecz dywersyfikacji, zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.

Czytaj także:
Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Nowe przepisy w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dostosowują przepisy krajowe dotyczące kontroli i nadzoru nad produkcją oraz wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

Jedną z ważnych zmian jest też możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Zaproponowano, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów udziały w spółkach i akcje tych spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 17 czerwca 2015 r. Następnie 19 czerwca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na forum Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marszałek Sejmu wyznaczyła komisji termin na przedstawienie sprawozdania do 20 lipca br.

Redakcja AgroNews, fot. SEJM RP, Krzysztof Białoskórski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here