Ardanowski apeluje do o niestosowanie kar wobec rolników

– Zwracam się z apelem do przedsiębiorców, z którymi rolnicy zawarli umowy, o niestosowanie kar wobec rolników z tytułu niedostarczenia przez nich wymaganych ilości produktów rolnych, jeżeli z przyczyn niezależnych nie mogli oni w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań – zaapelował minister Jan Krzysztof Ardanowski.

niestosowanie kar wobec rolników, susza, rolnictwo, Jan Krzysztof Ardanowski,

Ardanowski apeluje do o niestosowanie kar wobec rolników

Dotkliwa susza dotknęła w tym roku wielu rolników i część z nich nie może wywiązać się z zawartych umów na dostawy produktów rolnych z przyczyn od nich niezależnych.

– Dlatego zwracam się z apelem do przedsiębiorców, z którymi rolnicy zawarli umowy, o niedochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym niestosowanie kar umownych, z tytułu niedostarczenia przez rolników wymaganych ilości produktów rolnych, jeżeli z przyczyn niezależnych od rolników nie mogli oni w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań – mówi Ardanowski.

W przypadku niewywiązania się rolników z umowy z powodu tegorocznej suszy, minister prosi o ewentualne umożliwienie rozliczenia umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory 2019 r.

Umowa kontraktacji

– Jednocześnie apeluję do producentów rolnych, aby zawierali z odbiorcami swoich produktów rolnych umowy kontraktacji, które najbardziej odpowiadają specyfice prowadzonej przez nich działalności. Zamiast innych umów cywilno-prawnych – mów minister.

Wzór przykładowej umowy kontraktacji opracowała specjalnie powołana grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele plantatorów owoców, przetwórców, firm skupujących, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór umowy ma charakter uniwersalny – może być zastosowany do wszystkich produktów rolnych. Zawiera on postanowienia regulujące stosunki między stronami w zakresie m.in. jakości produktów rolnych, warunków realizacji umowy i terminów dostaw, procedury płatności, kar umownych oraz siły wyższej. Chodzi o niekorzystne warunki pogodowe niebędące klęskami żywiołowymi. W takim przypadku strony nie ponosiłyby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy.

Redakcja AgroNews, fot.MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here