ARR i ANR do likwidacji. Prezydent podpisał ustawę o KOWR

Ustawę zakładającą połączenie w jedną instytucję Agencji Nieruchomości Rolnych z częścią Agencji Rynku Rolnego podpisał prezydent Andrzej Duda – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

 

\"rolnictwo,

 

Już 1 września 2017 roku w miejsce ANR i częściowo ARR powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Od tej pory jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie realizował m.in.:

 • tworzenie oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • restrukturyzację oraz prywatyzację mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
 • obsługę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych,
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
 • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach.


Organem Krajowego Ośrodka będzie Dyrektor Generalny, kierujący Krajowym Ośrodkiem i reprezentujący go na zewnątrz. Dyrektora Generalnego będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a zastępców Dyrektora Generalnego – minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Nabór do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Krajowym Ośrodku, z wyłączeniem stanowisk Dyrektora Generalnego i jego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych w biurze Krajowego Ośrodka i ich zastępców, głównego księgowego i dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych, będzie otwarty i konkurencyjny.

Ustawa określa również tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy. 

Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka będą organami postępowania administracyjnego i będą wydawali decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Organem wyższego stopnia ustanowiono Dyrektora Generalnego – w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych, oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w stosunku do Dyrektora Generalnego.
Ustawa określa zasady gospodarki finansowej Krajowego Ośrodka oraz zasady prowadzenia kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek.

Krajowy Ośrodek będzie mógł dokonywać, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, emisji własnych obligacji. Ponadto ustawa umożliwia Krajowemu Ośrodkowi wykorzystywanie mienia do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań finansowych oraz emisji obligacji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Likwidacja dwóch agencji rolnych i zastąpienie ich KOWR mają przynieść 119,4 mln zł oszczędności rocznie, począwszy od 2018 r.

Redakcja AgroNews, fot. KPRP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here