Bezprawnie zajmujący państwową ziemię nie dostaną unijnych dopłat

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

 

\"\"
 

Ma ona na celu wyeliminowanie procederu ubiegania się o dopłaty bezpośrednie z UE i pobierania tych środków przez podmioty nielegalnie zajmujące grunty rolne Skarbu Państwa.

Zgodnie z danymi Agencji Nieruchomości Rolnych (stan na 30 września 2015 r.) 8,7 tys. ha państwowej ziemi nie zostało wydanych przez byłych dzierżawców, a 3,3 tys. ha gruntów zajęto w celu czerpania korzyści – otrzymywania płatności bezpośrednich bez prowadzenia działalności rolniczej.

Ustawa zakłada, że do uzyskania unijnych dotacji do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie na dzień 31 maja danego roku tytułu prawnego do tych gruntów (umowy dzierżawy).

Czytaj także:
RPO o ustawie dot. obrotu ziemią: zbyt daleko idące ograniczenia

Nowelizacja daje też możliwość zmiany decyzji i płatności bez zgody strony, jeśli kwota przyznanej płatności jest wyższa niż kwota należna.

Oobecne przepisy UE dają prawo do otrzymania płatności z UE osobom, które faktycznie prowadzą działalność rolniczą na danym gruncie. Przepisy te dotychczas nie regulowały, czy ubiegający się o dotacje unijne musi posiadać tytuł prawny do gruntów. Autorzy nowelizacji zauważają też, że zaproponowany przez nich obowiązek posiadania tytułu prawnego nie może obejmować gruntów rolnych w obrocie prywatnym, gdyż rolnicy faktycznie uprawiający ziemię często nie posiadają dokumentów potwierdzających prawo do gruntów – aktów własności lub umów dzierżawy.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here