Copa-Cogeca przyjęły stanowisko w sprawie reformy WPR

W przyjętym stanowisku na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Przewodniczący Copa i Cogeca przedstawili szczegółową reakcję na wnioski ustawodawcze Komisji w sprawie przyszłej WPR do roku 2020.

– Jeżeli sektor rolnictwa w UE ma sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w nadchodzących latach, musi zmierzyć się z dwoma głównymi wyzwaniami. Po pierwsze, jak zapewnić bezpieczeństwo żywności w obliczu wzrastającego zapotrzebowania światowego, kurczących się zasobów gruntów i wody oraz zmian klimatu. Po drugie, jak przyczynić się do tak bardzo potrzebnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Odpowiedzią jest poprawa produktywności i wydajności europejskiego rolnictwa i to w sposób zrównoważony. Jesteśmy przekonani, że jeżeli europejskie rolnictwo poradzi sobie z tymi wyzwaniami, społeczeństwo uzna, że WPR, której koszt jest niższy niż 1 % wydatków publicznych UE, jest wyjątkowo dobrą inwestycją
– podkreślił przewodniczący Copa, Gerd Sonnleitner.

Gerd Sonnleitner ostrzegał, że propozycja Komisji łącząca się z nakładaniem dalszych zobowiązań w zakresie środowiska na rolników, bez uwzględniania skutków takich działań dla bezpieczeństwa żywnościowego, osłabi zdolność rolników do sprostania obecnym wyzwaniom. Stosowanie tych samych trzech instrumentów w 13 milionach gospodarstw na terenie całej UE nie jest najlepszą droga do osiągnięcia korzyści środowiskowych, poza tym doprowadzi do wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa, spadku produkcji, a także negatywnie odbije się na dochodach rolników, które i tak juz sa niskie.

– Dlatego Komitety Copa-Copa apelują, by WPR skupiała się na instrumentach zapewniających zielony wzrost w przyszłości: instrumentach, które są korzystne dla środowiska, a zarazem przyczyniają sie do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności i zatrudnienia. Powinna istnieć europejska lista instrumentów, z której rolnicy mogliby wybierać na podstawie sytuacji własnych gospodarstw – dodał.

I podkreślił, że propozycja Komisji w sprawie ograniczania płatności bezpośrednich również postaje w sprzeczności z poprawą dynamiki i wydajności sektora, jako że doprowadziłaby do nakładania kar na gospodarstwa, które usprawniły funkcjonowanie lub zamierzały to zrobić poprzez korzyści skali.

– Przyjmujemy z aprobatą wniosek o skierowanie płatności do aktywnych rolników, ale uważamy że państwa członkowskie potrzebują więcej elastyczności w decydowaniu, jak najlepiej to przeprowadzić – mówił Sonnleitner.

Komitety Copa-Cogeca wzywają również do sprawiedliwego i równego traktowania rolników przy redystrybucji środków pomiędzy państwami członkowskimi, uwzględniające fakt, iż pracują oni w różnych warunkach. Zaproponowane przez Komisję ujednolicanie płatności obszarowych pomiędzy państwami będzie miało wyjątkowo niekorzystne skutki dla niektórych rolników, a zatem potrzebują oni czasu i elastyczności, by sie przystosować do tych zmian.

W kontekście coraz mniejszej stabilności rynków, Przewodniczący Cogeca Paolo Bruni apelował o mocniejsze sieci bezpieczeństwa oraz instrumenty zarządzania rynkowego. Komitety Copa- Cogeca domagają się również poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, co umożliwiłoby im uzyskiwanie wyższych dochodów z rynku. Można ten cel osiągnąć dzięki silnym organizacjom producentów (OP), takim jak spółdzielnie. W związku z tym, Paolo Bruni przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie rozszerzenia listy produktów, dla których można uznać organizacje producentów (OP), jednakże zaznaczył, że należy stworzyć jasną definicję OP, ich celów i zadań oraz zagwarantować „pewność prawa” w odniesieniu do wspólnotowego prawa konkurencji, tak aby mogły się zrzeszać, a przez to zwiększać efektywność rynkową. Potrzebujemy również szczególnych instrumentów, by wyeliminować z łańcucha żywnościowego nieuczciwe praktyki handlowe prowadzące do nadużyć.

Komitety Copa-Cogeca również przyjmują z zadowoleniem całościowe podejście Komisji do kwestii europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie wprowadzenie sześciu zaktualizowanych priorytetów.

Tym niemniej, Komitety Copa-Cogeca uważają, że Komisja nie zapewniła wystarczających środków, dostosowanych do nowych wyzwań. Komitety Copa-Cogeca domagają sie opracowania nowego artykułu wspierającego instrumenty zielonego wzrostu w ramach rozwoju obszarów wiejskich, powiązanego z 5. priorytetem UE – byłoby to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron, a jednocześnie wpłynęłoby pozytywnie na produktywność i opłacalność. Przykładem mogą być instrumenty promujące wydajną gospodarkę zasobami, czy tez wykorzystywanie pozostałości do produkcji bioenergii.

Wreszcie, obaj Przewodniczący ostrzegali, że mimo iż Komisja mówi o potrzebie uproszczenia, wiele z jej propozycji sprawi, ze system będzie mniej zrozumiały dla opinii publicznej, a zarazem zdecydowanie zwiększą się obciążenia dla rolników i rządów. Podkreślali, że ta reforma ma doprowadzić do uproszczenia.

Podsumowując, obaj Przewodniczący nalegali na Radę Europejską, Parlament Europejski oraz Komisję Europejską, by instytucje te skorzystały z propozycji Copa-Cogeca, przyjętych dzisiaj w Brukseli. „Nasze propozycje mocnej WPR, popartej silnym budżetem, są kluczowe dla zapewnienia większej dynamiki, konkurencyjności i rentowności europejskiego sektora rolnictwa, który zatrudnia 40 milionów osób i przyczynia się do walki z kryzysem gospodarczym w Europie."

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here