Czy za zakwaterowanie pomocnika rolnika trzeba płacić podatek?

Umowa najmu czy użyczenia? Na jakiej zasadzie można zakwaterować pomocnika rolnika? Samorząd rolniczy zwrócił się z pytaniem w tej sprawie do resortu rolnictwa.

zakwaterowanie pomocnika rolnika, rolnik, KRUS, pomocnik rolnika, podatki, KRIR

Zawód „pomoc rolnika” funkcjonuje w Polsce prawie od pół roku. Jednak pytań o kwestie związane z zatrudnieniem takiej osoby nie ubywa.

Okazuje się, że problemów przysparza nawet zakwaterowanie pomocnika. Bo rolnicy nie wiedzą,  czy za bezpłatne umożliwienie pracownikom mieszkania w gospodarstwie nie powinni płacić podatku. A jak zauważa samorząd rolniczy, wyliczanie podatku zmusza rolnika do sztucznego ustalania kosztu zakwaterowania, aby spełnić przepisy.

Wątpliwości rozwiewa resort finansów i wyjaśnia:

„Uprzejmie informuję, że zapewnienie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową następuje w warunkach art. 88 w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne”.

Zakwaterowanie na zasadzie użyczenia bez podatku

Najczęściej jednak rolnicy zatrudniający pracowników sezonowych (cudzoziemców), udzielają im zakwaterowania bezpłatnie, a zatem na podstawie umowy użyczenia.

A na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną, nie spoczywają żadne, związane z takim użyczeniem, biurokratyczne obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności obowiązki płatnika. Wynika to z faktu, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawodawca zwolnił z podatku wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika.

Użyczenie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi nie skutkuje również obowiązkiem zapłaty podatku przez rolnika. Użyczenie nie generuje bowiem dochodu po stronie rolnika udostępniającego kwaterę mieszkalną. Zgodnie bowiem z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem, w przypadku umożliwienia przez rolnika cudzoziemcom bezpłatnego zamieszkania na terenie gospodarstwa, nie jest konieczne sztuczne ustalanie kosztu zakwaterowania.

Redakcja AgroNews, na podst. KRIR, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here