Europa stawia na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie!

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów. Otrzymamy bowiem na realizację WPR 2014 – 2020 aż 42,4 mld euro, czyli o 8% więcej niż na poprzednie siedem lat – wówczas mieliśmy do dyspozycji 39,2 mld euro. Jest to tym ważniejsze, że przecież budżet UE na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014 – 2020 jest niższy o 12% niż w poprzednich siedmiu latach. Skuteczne wykorzystanie przyznanego Polsce budżetu będzie dużym wyzwaniem.
 

 

\"\"

 

Na budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 składają się środki na dopłaty bezpośrednie – 23,7 mld euro oraz PROW 2014 – 2020 – będzie ich 18,7 mld euro, w tym  znajduje się 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, które przekazane zostanie z funduszu przeznaczonego na Politykę Spójności.

W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawienie konkurencyjności sektora rolnego. Zgodnie z celami strategii "Europa 2020" oraz ogólnymi celami Wspólnej Polityki Rolnej PROW 2014-2012 będzie realizował sześć priorytetów, z których każdy ma swój  tzw. obszar interwencji.

1.    Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

2.    Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw  rolnych;

3.    Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;

4.    Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  i leśnictwa;

5.    Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

6.    Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko towar wyprodukować. Rolnik musi zadbać o  najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i  znaleźć klienta. Zatem nie wystarczy nabyć nowy ciągnik czy maszynę, trzeba mieć innowacyjny pomysł i stale  mieć na uwadze wymogi środowiska naturalnego, a nawet klimatu.

Nic zatem dziwnego, że w PROW 2014 – 2020 szczególnie dużą uwagę poświęca się problemowi transferu wiedzy i innowacji, a wyrazem tego jest wpisanie tych zagadnień wpisano jako pierwszego priorytetu nowego programu. Przewiduje się w nim np. wspieranie grup operacyjnych skupionych wokół konkretnych projektów innowacyjnych czy udzielanie pomocy na podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolno-spożywczym, która przyczyni się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.

Wspierane będą również innowacyjne inicjatywy dotyczące w szczególności pilotażowych wdrożeń nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym, w których brać będą udział rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy czy przedsiębiorcy.

Planowane są także m.in. inwestycje w projekty poszerzające zasób wiedzy rolników, prezentujące najlepsze praktyki innowacyjne, przewiduje się również dofinansowanie działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych.

Innowacyjność będzie jednym z ważnych elementów przy udzielaniu pomocy w ramach działań PROW 2014 – 2020. I tak np. przy przyznawaniu wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych brane pod uwagę będzie szereg aspektów: poprawa konkurencyjności, rentowności, wpływ na ekologię czy innowacyjność.

Czytaj także:
Koniec samowolnego zajmowania nieruchomości!
Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1. marca 2014 r.
Są pieniądze na innowacyjne badania w rolnictwie i leśnictwie

W ramach nowego PROW promowana ma być  innowacyjność w produkcji żywności. W tym celu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, utworzona zostanie Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) finansowana ze środków Pomocy Technicznej – która będzie ogniwem tworzonego europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Będzie to platforma ułatwiająca współpracę naukowców, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji w rolnictwie.

Pełne uruchomienie Programu nastąpi w 2016 roku. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka ogrom pracy, ale jest na to dobrze przygotowana. Wszystko też wskazuje, że nasi rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenów wiejskich będą potrafili skorzystać z wielkiej i być może już niepowtarzalnej szansy skorzystania ze wsparcia z PROW 2014-2020, bo wiele wskazuje, że w przyszłości aż tylu środków Polska nie zdoła uzyskać.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot:sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here