Ile zarabiamy na wsi?

Coraz więcej mieszkańców wsi znajduje zatrudnienie w sektorach nierolniczych, które przynoszą im wyższe dochody niż rolnictwo, zaś system ubezpieczeń społecznych i pomocy socjalnej daje utrzymanie licznej grupie mieszkańców wsi.

Ile zarabiamy na wsi?

Z pracy w rolnictwie jako głównym źródle dochodów utrzymuje się niespełna 10% ludności wsi . Dochody z pracy najemnej w 2016 r. stanowiły 48,5% ogólnego dochodu w gospodarstwach domowych na wsi (w miastach 54,8%), z pracy na własny rachunek – 7,2% (w miastach – 9,0%), a dochody z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie – 9,3% (w miastach 0,4%).

pieniądze dopłaty bezpośrednie zaliczki

Zmniejsza się dysparytet dochodów rolniczych w odniesieniu do dochodów w innych częściach gospodarki i poprawia się relatywna sytuacja dochodowa i socjalna mieszkańców wsi. W latach 2004–2016 nominalne dochody per capita mieszkańców wsi wzrosły o 118%, a dochody mieszkańców miast o 94% . Poziom życia mieszkańców wsi nie odbiega znacząco od poziomu mieszkańców mniejszych miast (do 20 tys.). Można to uznać za sukces rozwojowy polskiej wsi!

Awans dochodowo-socjalny wsi

Dzięki dość wysokiej stopie wzrostu gospodarczego, spadkowi bezrobocia i pozytywnym efektom wsparcia unijnego maleje zasięg ubóstwa zarówno w kraju, jak i na obszarach wiejskich. W 2016 r. w porównaniu z 2005 r. odsetek osób w gospodarstwach domowych ogółem znajdujących się w skrajnym ubóstwie (wydatki poniżej minimum egzystencji) zmniejszył się z 12,3 do 4,9%, a w przypadku gospodarstw domowych rolników z 18,1 do 1
1,0%.

Awans dochodowo-socjalny wsi dotyczy zarówno Polski, jak i większości krajów UE.
Zmniejszenie dysproporcji dochodowych między mieszkańcami wsi i miast wynikało przede wszystkim ze znacznie wyższej dynamiki wzrostu dochodów na terenach wiejskich niż miejskich.

W 2016 r. w porównaniu z 2005 r. dochody do dyspozycji w przeliczeniu na osobę ekwiwalentną wzrosły na obszarach wiejskich UE-27 o 64%, podczas gdy w miastach dużych o 28%, a w miastach małych o 21%.
Źródło: Polska Wieś 2018
Raport o stanie Polskiej Wsi
Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here