Jakie zmiany przyniesie reforma emerytalna?

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podwyższenie progu wiekowego uprawniającego do prawa do emerytury to nie wszystko. Reforma emerytalna przewiduje też szereg innych zmian. Jakich?


\"\"

Mimo iż reforma emerytalna nie nabrała jeszcze ostatecznego kształtu, już teraz znamy jej zarysy i podstawowe wytyczne. Każdy z nas może sprawdzić swoją sytuację pod kątem przyszłej emerytury, dzwoniąc pod numer Zielonej Linii (tel. 19524) i wybierając przy połączeniu opcję "Reforma emerytalna". W związku z reformą zmienia się także definicja osoby bezrobotnej. Ma nią być w przyszłości osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Sędziowie, prokuratorzy i rolnicy a planowane zmiany
Dotychczas sędzia i prokurator mogli przejść na swój wniosek w stan spoczynku, zachowując prawo do uposażenia, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeśli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat oraz 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na tym stanowisku nie mniej niż 30 lat. Zgodnie z planowanymi zmianami z prawa do przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu ww. wieku będą mogły skorzystać jedynie te osoby, które spełnią wymagane warunki do 31 grudnia 2017 r.

Sytuacja emerytalna rolników
obecnie wygląda w ten sposób, iż właściciel rolny, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, może nabyć prawo do emerytury, gdy ukończy 55 lat (jeśli jest kobietą), a jeśli jest to mężczyzna, prawo nabywa z ukończeniem 60. roku życia, pod warunkiem że podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres przynajmniej stu kwartałów (co najmniej 25 lat). Po zmianach, jakie są obecnie planowane, o emeryturę może starać się osoba ubezpieczona, która osiągnęła wiek emerytalny, tj. 67 lat, a jednocześnie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej stu kwartałów (co najmniej 25 lat).

Dotychczas kobiety, które pobierały renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, nabywały prawo do emerytury z chwilą ukończenia 60 lat. Mężczyźni zyskiwali to prawo, gdy przekraczali 65. rok życia. Zgodnie z nowym projektem emerytalnym wiek przejścia na emeryturę ulega w tej sytuacji także zrównaniu – w przypadku obu płci wynosi on 67 lat.
Gdy rolnik nie osiągał powszechnego wieku emerytalnego, miał dotychczas prawo do emerytury po osiągnięciu 55. roku życia (w przypadku kobiet) i 60. roku życia (mężczyźni), pod warunkiem że podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu prze okres co najmniej 30 lat i jednocześnie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Po zapowiadanych zmianach, już wkrótce z uprawnienia będą mogły skorzystać te osoby, które wymieniony wiek oraz staż ubezpieczeniowy uzyskają przed 31 grudnia 2017 r. Jeśli chodzi o ostatni warunek, czyli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może to nastąpić w każdym momencie, także po wspomnianym wyżej okresie 31 grudnia 2017 r.

Sytuacja pracowników w wieku przedemerytalnym
Obecnie pracownicy, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do uzyskania wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, nie mogą być zwolnieni z pracy przez pracodawcę. Zgodnie z planowanymi regulacjami prawnymi pracodawca nie może zwolnić kobiet urodzonych w okresie od 1953 do 1956 r., jak też mężczyzn urodzonych pomiędzy 1948 a 1951 rokiem, którzy w dniu wejścia przepisów są objęci ochroną stosunku pracy. Ta ochrona ma obowiązywać do osiągnięcia przez te osoby nowego wieku emerytalnego.

Nie zmieni się…

Zgodnie z projektem nowych przepisów emerytalnych zmianie ma nie ulegać prawo do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych nauczycieli oraz świadczeń przedemerytalnych. Ponadto nowe regulacje nie będą też dotyczyć osób objętych zaopatrzeniem emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, którzy zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym mają prawo do emerytury bez względu na wiek.
Reforma emerytalna to jedna z najważniejszych reform w ostatnich latach. Powyższy projekt może się jeszcze zmienić. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną usługę „Reforma emerytalna”, która działa w systemie IVR Zielonej Linii, czyli ogólnopolskiej infolinii urzędu pracy. Z usług infolinii można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: pressoffice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here