Kiedy składać popozycję programów promocyjnych i informacyjnych?!

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 3/2008 Z DNIA 17 GRUDNIA 2007 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 501/2008 Z DNIA 5 CZERWCA 2008 R., z późn. zm. zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych.
 

 

\"\"

 

Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego.

Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE:

·    świeże owoce i warzywa,
·    przetworzone owoce i warzywa,
·    włókno lniane,
·    żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
·    oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
·    oleje z nasion,
·    mleko i przetwory mleczne,
·    świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
·    oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
·    miód i produkty pszczelarskie,
·    wysokiej jakości wina (psr), wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
·    znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
·    produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) lub określeniami jakościowymi stosowanymi fakultatywnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, s. 1),
·    rolnictwo ekologiczne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 oraz produkty rolnictwa ekologicznego zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
·    mięso baranie.
 
Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich:

·    świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów,
·    mięso drobiowe wysokiej jakości,
·    przetwory mleczne,
·    oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
·    wina stołowe posiadające oznaczenia geograficzne, wina gatunkowe produkowane w określonym regionie (psr),
·    napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie,
·    świeże i przetworzone owoce i warzywa,
·    przetwory ze zbóż i ryżu,
·    włókno lniane,
·    żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
·    produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady,
·    produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91,
·    mięso baranie.
 
Lista krajów poza Unią Europejską, w których można prowadzić ww. działania:

A. Kraje

·    Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
·    Australia
·    Bośnia i Hercegowina
·    Chiny
·    Korea Południowa
·    Indie
·    Japonia
·    Kosowo
·    Czarnogóra
·    Norwegia
·    Nowa Zelandia
·    Rosja
·    Serbia
·    Szwajcaria
·    Turcja
·    Ukraina
·    Albania
·    Armenia
·    Azerbejdżan
·    Białoruś
·    Gruzja
·    Kazachstan
·    Mołdawia
·    Uzbekistan

B. Obszary geograficzne

·    Ameryka Północna
·    Ameryka Łacińska
·    Azja Południowo – Wschodnia
·    Bliski Wschód
·    Afryka
 
Czytaj także:
Program „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze" będzie promował rolnictwo!
Na jakim poziomie utrzmuje się koniunktura w rolnictwie?
Dlaczego nie wybieramy tego co polskie?!

Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz zgłoszenia programów promocyjnych współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adres: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl
 
Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 15 kwietnia 2014 roku, o godz. 16.00
 
UWAGA! TERMIN DOTYCZY ZARÓWNO PROPOZYCJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH NA RYNEK WEWNĘTRZNY UE, JAK I NA RYNEK KRAJÓW TRZECICH.
 
Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę jego wpływu do Agencji Rynku Rolnego. Propozycje programów otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
 
Przed złożeniem propozycji programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie udostępnionymi na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego.
 
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności, tel. (+48 22) 661 71 11.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here