Kredyty klęskowe na nowych warunkach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów przyznało Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe pieniądze na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych.

Dzięki temu banki współpracujące z ARiMR, będą mogły udzielić takich kredytów na łączną kwotę 1,57 miliarda złotych i będzie się można o nie starać od 18 września 2012 r. Od tego dnia, stawki oprocentowania kredytów na inwestycje, a także na likwidację strat spowodowanych przez klęski żywiołowe (tzw. kredytów klęskowych), nieco się zmieniły w porównaniu z obowiązującymi wcześniej.

Kredyty inwestycyjne
Zmiana polega na tym, że całkowite oprocentowanie takich kredytów zostało zmniejszone z 1,6 stopy redyskonta weksli do 1,5 stopy redyskonta weksli. W praktyce oznacza to, że oprocentowanie takich kredytów udzielanych ze wsparciem ARiMR, wyniesie 7,5% zamiast dotychczasowych 8%. Może ono oczywiście ulec zmianie, jeżeli inna będzie, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, stopa redyskonta weksli – obecnie wynosi ona 5%.

 

\"\"

 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych (ze wsparciem ARiMR)  jest zdecydowanie bardziej korzystne, niż oprocentowanie zwykłych kredytów konsumenckich. Oprócz niższego oprocentowania istotną korzyścią jest też to, że znaczną część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolnika Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.  W nowych, obowiązujących od 18 września zasadach, w większości inwestycyjnych linii kredytowych, do których dopłaca ARiMR, oprocentowanie, które musi zapłacić bankowi rolnik, zostało jednak nieco podwyższone. Teraz będzie ono wynosiło 3% w skali roku, zamiast dotychczasowych 2%. Jedynym wyjątkiem będą kredyty inwestycyjne podstawowe – linia kredytowa nIP, ponieważ oprocentowanie płacone przez rolnika,  będzie teraz wynosiło w ich wypadku tylko 3%, a nie jak wcześniej 4%.

Obniżenie całkowitego oprocentowania kredytów udzielanych ze wsparciem ARiMR i jednoczesne podwyższenie poziomu spłaty przez rolnika należnego bankowi oprocentowania, ma na celu zwiększenie dostępności takich kredytów dla osób poszukujących środków finansowych m. in. na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy unijne środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych,  dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  są już na wyczerpaniu.

Kredyty klęskowe

Zmiany w oprocentowaniu wprowadzone zostały również do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linie nKL01 i nKL02). Całkowite oprocentowanie tych kredytów będzie teraz  niższe, bo tak jak w przypadku kredytów inwestycyjnych, będzie teraz wynosiło 1,5 stopy redyskonta weksli.

Natomiast zostało podwyższone oprocentowanie płacone przez rolnika bankowi. Rolnik, który w dniu wystąpienia klęski posiadał stosowne umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczył przynajmniej od jednej z klęsk żywiołowych, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej połowę liczby zwierząt gospodarskich, zapłaci w skali roku 1,5% należnego bankowi oprocentowania. Przed zmianami było to 0,1%. Pozostałą część oprocentowania kredytu, czyli obecnie 6%, zapłaci za kredytobiorcę ARiMR. Natomiast za osoby poszkodowane w wyniku klęsk, które nie posiadały takiego ubezpieczenia, Agencja zapłaci o połowę mniej, czyli obecnie będzie to 3%. W związku z tym, część oprocentowania kredytów klęskowych płacona przez kredytobiorców wyniesie, od 18 września 4,5%. Przed zmianami w takim wypadku trzeba było płacić 4,05%.

Inne zmiany
Wraz z wejściem w życie 18 września 2012 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz. 988), nastąpiły też inne modyfikacje w dotychczasowych zasadach udzielania kredytów przez banki współpracujące z ARiMR. 

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie ograniczenia maksymalnej kwoty kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych do wysokości 1,5 mln zł dla jednego podmiotu, przy czym kwota kredytu na zakup użytków rolnych nadal nie będzie mogła przekraczać 80% wartości inwestycji. Natomiast w przypadku linii kredytowej na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (linia nGR) jej wysokość może sięgnąć 90% wartości inwestycji.

Zmiana dotyczy kredytów objętych pomocą Agencji zarówno w postaci dopłat do oprocentowania jak i w formie częściowej spłaty kapitału kredytu. Zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych, które mogą zostać udzielone jednemu podmiotowi,  jest też  podyktowane tym, by możliwe było ich udzielenie  większej liczbie osób. Przy czym trzeba podkreślić, że ta zmiana ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kredytów zaciąganych po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012r. Oznacza to, że przy udzielaniu kredytu będzie sprawdzane  czy suma kwot kredytów udzielanych od 18 września 2012 r. na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie przekracza 1,5 mln zł dla jednego podmiotu. Jednocześnie maksymalna kwota kredytów preferencyjnych na wszystkie inwestycje w gospodarstwie rolnym nie uległa zmianie i wynosi 4 mln zł.

Drugą zmianą dotyczącą preferencyjnego kredytowania zakupu użytków rolnych, jest rozszerzenie na wszystkie linie kredytowe, zakazu udzielania takiego kredytu na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Dotyczy to osób, które w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego planują zakupić użytki rolne korzystając z kredytu z linii inwestycyjnej podstawowej (nIP), z kredytu w ramach branżowego programu mleczarstwa (nBR15), a także z kredytu z częściową spłatą kapitału (CSK), do których wprowadzony został wymóg osiągnięcia ww. średniej przy tworzeniu nowego gospodarstwa rolnego. Trzeba zwrócić uwagę, że wymóg ten nie obowiązuje przy zakupie ziemi na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

Kolejna zmiana wynikająca z przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy kredytowania inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych. W gronie podmiotów mogących ubiegać się o kredyty preferencyjne na ten cel znalazły się wyłącznie spółdzielnie i grupy producentów rolnych. Mając na uwadze ograniczone środki na dopłaty do oprocentowania kredytów zrezygnowano z udzielania kredytów preferencyjnych innym podmiotom prowadzącym działalność w przetwórstwie produktów rolnych. W ten sposób  zwiększona została dostępność do tych kredytów dla spółdzielni i grup producentów rolnych.

Ostatnia zmiana jest istotna dla wszystkich podmiotów ubiegających się o kredyty preferencyjne i polega na ustaleniu górnego pułapu prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu na poziomie 1% kwoty udzielonego kredytu. Rozwiązanie takie zastąpiło obowiązujące wcześniej zapisy, zgodnie z którymi wysokość opłat na rzecz banku
z tytułu udzielenia kredytu nie mogła przekraczać 2% kwoty udzielonego kredytu. Obecnie pierwsza opłata na rzecz banku, czyli prowizja przygotowawcza, maksymalnie może wynieść 1%.  Wysokość ewentualnych innych opłat związanych z kredytem (np. za obsługę kredytu, za zawarcie aneksu do umowy kredytu, za spłatę kredytu przed terminem) kredytobiorca może indywidualnie negocjować  z bankiem.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here