Kredyty preferencyjne w pytaniach i odpowiedziach – rozmowa z ARiMR

W związku z trudną sytuacją w naszym kraju, związaną z epidemią koronawirusa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przygotowała nowe wsparcie dla rolników. Uruchamiano dodatkowe kredyty preferencyjne.

Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem państwa. W tym celu należy składać wnioski w bankach współpracujących z ARiMR. Pomoc polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank.

Dopytaliśmy Agencję o szczegóły tej pomocy, oto co usłyszeliśmy:

Redakcja AgroNews: W jaki sposób wybrano banki, które w tym roku przyjmują wnioski o kredyty preferencyjne?

ARiMR: W zakresie stosowania dopłat do kredytów Agencja współpracuje z bankami, które przystąpiły do programu, kiedy był on uruchamiany tj. w 2015 r. Każdy bank ma możliwość, by przystąpić do współpracy z ARiMR.

Czy banki posiadają limity środków na kredyty preferencyjne?
Tak. Agencja udostępniła bankom współpracującym limit akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych w wysokości 500 mln zł oraz limit akcji kredytowej dla kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł.

Jakie warunki dają poszczególne banki? Czy oprocentowanie kredytu w każdym z nich jest takie samo?
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 3,5 punktu procentowego dla kredytów klęskowych. Wysokość marży kształtuje się różnie w różnych bankach współpracujących. Tabelaryczna informacja dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html – Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania.

Czy ARiMR kontroluje oprocentowaniem kredytów?
Maksymalna wysokość oprocentowania należnego bankowi, jak również sposób podziału jego spłaty pomiędzy kredytobiorcę a Agencję, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.). Postanowienia w tym zakresie, zgodne z ww. rozporządzeniem, zawarte są w umowach o współpracy podpisanych pomiędzy ARiMR a bankami. Dodatkowo w umowach określono, że bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
Powyższe aspekty weryfikowane są w systemie informatycznym monitorującym stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów, każdorazowo przed przekazaniem przez Agencję dopłat do oprocentowania każdego kredytu za określony okres.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania w poszczególnych liniach?
W przypadku preferencyjnych kredytów inwestycyjnych maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, w tym okres karencji w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat. W przypadku preferencyjnych kredytów „klęskowych” maksymalny okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu są uzgadniane indywidualnie i określane w umowie kredytu, z zastrzeżeniem że dopłaty Agencji do oprocentowania mogą być stosowane maksymalnie przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura uzyskania kredytu?
Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny wymaga przygotowania planu inwestycji i złożenia w banku wniosku o kredyt wraz z przygotowanym planem inwestycji i kompletem dokumentów, o których mowa w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych, a także dokumentów wymaganych przez bank. Podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu należy wyłącznie do banku i odbywa się na podstawie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o kredyt. Warunkiem uzyskania kredytu „klęskowego” jest dołączenie do wniosku o kredyt protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Czy zamierzają Państwo zwiększyć pulę środków by wszyscy, którzy chcą skorzystać z kredytu mogli to zrobić?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest agencją wykonawczą. Decyzje dotyczące ewentualnego zwiększenia puli środków nie należą do kompetencji ARiMR.

Z uwagi na sytuację jaką mamy na świecie z powodu koronawirusa rolników nie stać na nowy sprzęt. Czy za środki z kredytu preferencyjnego mogą zostać zakupione używane maszyny i urządzenia rolnicze?
Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na zakup używanego sprzętu, jeżeli w dniu sprzedaży kupowane maszyny lub urządzenia nie mają więcej niż 5 lat (uwzględniając ich rok produkcji) oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Czy istnieje limit wielkości powierzchni użytków rolnych, które rolnik zamierza kupić w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego?
Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszona na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązująca na dzień złożenia wniosku o kredyt. Jednocześnie kredyt nie może zostać przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.
Ustalając, zarówno minimalną jak i maksymalną, powierzchnię użytków rolnych uwzględnia się użytki rolne, których podmiot wnioskujący o kredyt jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą.

Czy z kredytu preferencyjnego może skorzystać rolnik, który jest emerytem lub rencistą?
O preferencyjne kredyty inwestycyjne nie mogą ubiegać się rolnicy będący emerytami lub rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast o preferencyjne kredyty „klęskowe” nie mogą ubiegać się rolnicy będący emerytami lub rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej.

Rozmawiała Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here