KRIR przeciw modulacji płatności bezpośrednich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych negatywnie zaopiniował  przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego", jako niezgodny z oczekiwaniami i interesem polskich rolników.

Sprawa modulacji była wielokrotnie przedmiotem rozmów i korespondencji z resortem rolnictwa. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o odstąpienie od modulacji, jednak nie znamy treści korespondencji w tej sprawie.

Polscy rolnicy otrzymują obecnie płatności znacznie niższe niż rolnicy w innych krajach UE, a ich pomniejszenie przez modulację uderzy w bardzo wielu rolników, szczególnie gospodarstwa rozwijające się, co przyczyni się do obniżenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Modulacja dotknie przede wszystkim gospodarstwa rozwijające się, dążące do dostosowania do obowiązujących wymogów, realizujące inwestycje, których spłata jest coraz trudniejsza. Modulacja płatności to sięganie po kolejne środki, które powinny być wykorzystane przez rolników na rozwój ich gospodarstw.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19.01.2009 r., w 2012 r. modulacja podstawowa w państwach UE-15 wynosi 10% i obejmuje wszelkie płatności bezpośrednie, których kwota przewyższa 5 000 euro. W przypadku kwot wyższych niż 300 000 euro, płatności zmniejszane są o dodatkowe 4 punkty procentowe.

W Polsce i innych „nowych państwach członkowskich” stosowana miała być tylko modulacja progresywna w wysokości 4% w stosunku do płatności powyżej 300 000 euro. Według informacji uzyskanych w MRiRW w związku z uzyskaniem przez polskich rolników w 2012r. poziomu wsparcia bezpośredniego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 90% poziomu stosowanego w krajach UE-15 i możliwością wypłaty pozostałych 10% płatności ze środków krajowych w ramach płatności uzupełniających Rząd Polski wystąpił do KE z projektem przewidującym realizację płatności uzupełniających na maksymalnym poziomie.

Pomimo, że projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za 2012 r. uważamy, że należy wykorzystać wszystkie możliwe środki z wystąpieniem do Trybunału Sprawiedliwości włącznie, aby polscy rolnicy nie zostali pozbawieni części należnych im płatności.

Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie możemy zgodzić się z tym, że wejście w życie rozporządzenia po upływie 7 dni od ogłoszenia umożliwi rolnikom przygotowanie się do wprowadzanych zmian, jak również ze stwierdzeniem, że wprowadzenie modulacji nie będzie dla rolników zaskoczeniem.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here