Kwestia bezpieczeństwa pasz na rynku krajowym

Produkcja pasz przemysłowych w Polsce charakteryzuje się systematycznym wzrostem. Od 2000 roku produkcja wzrosła aż dwukrotnie. Występuje jednak duże zróżnicowanie jeśli chodzi o produkcję pasz dla poszczególnych gatunków zwierząt. I tak np. produkcja pasz dla trzody wzrosła zaledwie o kilka procent,  dla bydła mlecznego – prawie 3-krotnie, dla drobiu – wzrosła 2,5-krotnie.

 

\"\"

 

1.     Jakie przepisy regulują rynek pasz w Polsce?

Całokształt zagadnienia dotyczącego pasz w Polsce reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014 r., poz. 398), która wprowadza do krajowego porządku prawnego przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz  implementuje dyrektywy WE w tym zakresie.

W związku z powyższym krajowe prawodawstwo dotyczące pasz składa się z:

1. ustawy o paszach,
2. przepisów unijnych wydanych w formie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw
3. krajowych aktów wykonawczych do ustawy o paszach

W kwestii rozporządzeń unijnych ustawa o paszach określa kompetencje organów do wykonywania zadań w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz pasz genetycznie zmodyfikowanych, a także ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego określonych m.in. w przepisach:

1) rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1), w którym określone zostały m.in. wytyczne odnośnie wymogów dotyczących produkcji pierwotnej, procedury zatwierdzania i rejestracji wszystkich podmiotów działających na rynku pasz,

2) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29),

3) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1), w którym określone zostały zasady kontroli urzędowych pasz, a także nadzoru przedsiębiorstw paszowych i szkoleń dla pracowników przeprowadzających te kontrole,

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1),

5) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str.1,
z późn. zm.), w którym określone zostały wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz,

6) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432),

7) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455).
 
Rozporządzenia ww., a w szczególności rozporządzenie nr 178/2002 oraz nr 183/2005 nakładają na każdy podmiot działający na rynku pasz, odpowiedzialność za produkcję i wprowadzenie do obrotu bezpiecznych pasz.

Czytaj więcej
 

Marta Nowak-Woźnica
Redakcja AgroNews, fot.: dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here