Pomoc klęskowa dla spóźnialskich. ARiMR uruchamia nowy nabór

Poszkodowani rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o pomoc we wrześniu, październiku czy listopadzie, mogą zrobić to jeszcze w grudniu. ARiMR ogłosiła kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonego gospodarstwa.

Silne opady deszczu i gradu, huragany i nawałnice, które tego lata nawiedziły Polskę mocno dały się we znaki rolnikom. Wielu z nich poniosło straty w uprawach i hodowli zwierząt. Specjalnie dla nich ARiMR uruchomiła działanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Odbyły się już trzy nabory na to wsparcie: we wrześniu, październiku i listopadzie. A dla spóźnialskich jest jeszcze dodatkowy termin w grudniu. Od 7 do 29 grudnia rolnicy mogą składać wnioski w oddziałach ARiMR.

Dla kogo wsparcie?

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Warunkiem przyznania wsparcia jest wysokość straty: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości musi ona wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Strata może być też określona na podstawie trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone. Można również zakupić stado podstawowe zwierząt, w przypadku utraty zwierząt oraz odbudować zniszczone budynki (z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) lub zbudować nowe w miejsce tych, które zostały zniszczone.

Nawet 300 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Nieubezpieczony dostanie połowę

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Ocena wniosków

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here