Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju PE. Są szanse na wydłużenie terminu rozliczenia wydatków PROW

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczy europoseł Czesław Siekierski rozpatrzonych zostało kilka istotnych z punktu widzenia polskich i europejskich rolników tematów.
 
 

\"rolnictwo, 

 
Po pierwsze podjęto decyzję w sprawie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w Rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015. Sprawozdanie w tej sprawie przygotował przewodniczący Siekierski. Komisja Europejska przyjęła 27 marca wniosek w sprawie tzw. dyscypliny finansowej, zgodnie z którym Komisja musi każdego roku zaproponować zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej przynajmniej w celu stworzenia rezerwy na wypadek kryzysu w rolnictwie. W ramach procedury współdecydowania, Parlament i Rada mają czas do 30 czerwca 2015 aby zmienić wniosek i określić współczynnik dyscypliny finansowej. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie między Parlamentem i Radą do końca czerwca, Komisja ustanowi współczynnik na mocy własnego rozporządzenia wykonawczego. Podczas swojego ostatniego posiedzenia koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnictwa podjęli decyzję o zastosowaniu w stosunku do tego wniosku uproszczonej procedury opisanej w art. 50 regulaminu Parlamentu, oraz zwrócili się do przewodniczącego Siekierskiego o przygotowanie sprawozdania przyjmującego wniosek bez poprawek.
 
Po drugie europosłowie przyjęli również inne sprawozdanie przewodniczącego Siekierskiego w sprawie przyjęcia Rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komisja przyjęła 27 kwietnia akt delegowany, którego celem jest zmiana Załącznika I do Rozporządzenia Nr 1305/2013. Załącznik I ustanawia rozkład finansowy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze względu na państwo członkowskie oraz rok, celem dostosowania alokacji finansowych do zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych. Przyjęcie tego aktu delegowanego jest ważne, gdyż umożliwi Komisji jak najszybsze przyjęcie reszty pakietu programów rozwoju obszarów wiejskich. Celem przyspieszenia procesu, komisarz Hogan zwrócił się do Komisji Rolnictwa o szybką ścieżkę zatwierdzenia tego aktu delegowanego, czyli przed upływem standardowego okresu dwóch miesięcy, w oparciu o tzw. procedurę wczesnego braku sprzeciwu. 
 
Kolejnym ważnym, również z perspektywy naszego kraju, punktem na agendzie posiedzenia była informacja Komisji Europejskiej w sprawie możliwości przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 o sześć miesięcy, tj. do końca czerwca 2016 r. W marcu znaczna liczba Państw Członkowskich poparła taką możliwość w Radzie, a Komisja zadeklarowała swoją gotowość przyjrzenia się tej prośbie, która musiała by być sformalizowana w formie wniosku legislacyjnego. Po wysłuchaniu opinii Komisji wydaje się, że takie rozwiązanie ma duże szanse na przyjęcie, co oznacza, że kraje członkowskie, a szczególnie najwięksi beneficjenci II filara WPR, a więc i Polska, będą miały dodatkowe miesiące na rozliczenie wydatków PROW z okresu 2007-2013. Należy również podkreślić, że punkt ten stanął na porządku dziennym z inicjatywy przewodniczącego Siekierskiego. 
 
Po czwarte na posiedzeniu w dn. 5 maja europosłowie przyjęli jednomyślnie sprawozdanie z własnej inicjatywy autorstwa posła Nuno Melo z Portugalii w sprawie ram prawnych dotyczących sektora owoców i warzyw w UE po reformie z 2007 r. Do projektu sprawozdania złożono łącznie 222 poprawki. W ubiegłym tygodniu sporządzono 8 poprawek kompromisowych w następstwie konsultacji między grupami politycznymi. Jak już wspomniano sprawozdanie zyskało bardzo szerokie poparcie i wysokie oceny wśród europosłów Komisji Rolnictwa. Jest ono również bardzo korzystne z punktu widzenia polskiego sektora ogrodniczego.  
 
Po piąte miało miejsce głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie odrzucenia rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Ten akt delegowany został oficjalnie przekazany do Parlamentu Europejskiego przez Komisję Europejską 20 lutego 2015. W głosowaniu europosłowie zarekomendowali plenum Parlamentu odrzucenie tego aktu delegowanego wskazując na potencjalne zagrożenia dla sektora wynikające z propozycji Komisji mających na celu zniesienie wymogu posiadania licencji importowych na alkohol etylowy z krajów trzecich. Należy jednak podkreślić, że nie było w tej sprawie jednomyślności i część europosłów skłaniała się ku wyjaśnieniom Komisji, która tłumaczy swoją propozycję jako element uproszczenia WPR i znoszenia obciążeń administracyjnych. 

Redakcja AgroNews, fot. siekierski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here