PZPRZ: nie zdzierać z rolników

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w odpowiedzi na liczne, niepokojące sygnały otrzymywane od rolników, zwracił się z prośbą do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości przy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

\"\"
 

O tej sprawie pisaliśmy także tu: KRIR: nie obciążać dodatkowymi opłatami rolników

– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (…) zwraca się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania praktyki pobierania przez urzędy gminy oraz urzędy miasta opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii faktur na zakup oleju napędowego – pisze w liście do ministra finansów Stanisław Kacperczyk , Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, ze zm.; dalej: ustawa o zwrocie podatku akcyzowego) producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednym z warunków uzyskania zwrotu podatku akcyzowego jest złożenie przez rolników we właściwym urzędzie gminy lub miasta wniosku o zwrot podatku, do którego należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię faktury dokumentującej zakup oleju napędowego.

– Należy podkreślić, że ze względu na ciążący na rolnikach obowiązek archiwizowania oryginałów faktur na wypadek ewentualnej kontroli (w szczególności obowiązek ten dotyczy rolników będących podatnikami VAT), w praktyce rolnicy zmuszeni są do dołączania do wniosków o zwrot podatku akcyzowego kopi faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność kopii faktury z oryginałem dokonuje pracownik urzędu gminy lub miasta upoważniony przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
– czytamy w piśmie do ministra finansów.

Do końca 2011 r. z tytułu poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii faktury na zakup oleju napędowego nie była pobierana opłata skarbowa, rolnik zawsze był jednak obciążany kosztami poświadczenia (koszt ksero, koszt papieru). Choć przepisy dotyczące opłaty skarbowej nie uległy w tym zakresie zmianie, to od 2012 r. w sposób zaskakujący, a zatem podważający zaufanie rolników do państwa, zmieniła się praktyka urzędów gminy i miasta.

Aktualnie urzędy te nakładają na rolników ciężar poniesienie opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za każde poświadczenie faktury za zgodność z oryginałem. Należy przypuszczać, że zmiana praktyki urzędów gminy oraz miasta wynika ze stanowiska zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 14 października 2011 r. W piśmie tym Ministerstwo Finansów uznało, że poświadczanie za zgodność kopii faktur na zakup paliwa z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) tej ustawy, opłacie skarbowej podlega wydawanie zaświadczeń na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Przepis ten w niezmienionej postaci obowiązuje od wejścia w życie ustawy o opłacie skarbowej, tj. od 1 stycznia 2007 r. – tym bardziej zaskakująca i niezrozumiała dla rolników jest jego nowa interpretacja Ministerstwa Finansów, która nakłada na rolników dodatkowo (poza kosztami ksero, papieru) ciężar poniesienia opłaty skarbowej.   Ze względu na aktualne (bardzo wysokie) ceny oleju napędowego rolnicy często decydują się na zakupy oleju napędowego w minimalnej wysokości uzasadnionej bieżącymi potrzebami. W praktyce oznacza to, że rolnicy gromadzą coraz większą ilość faktur na drobne kwoty. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego w celu dołączenia do wniosku o zwrot podatku akcyzowego każda taka faktura powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem – obecnie wiąże się to z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 5 zł od każdego poświadczenia. W konsekwencji, wysokość pobieranej przez urzędy opłaty często przewyższa wartość zwrotu akcyzy z danej faktury, o który ubiega się rolnik – pisze Kacperczyk.

PZPRZ stoi na stanowisku, że praktyka pobierania przez urzędy gminy i miasta opłaty skarbowej od poświadczania za zgodność z oryginałem faktur dokumentujących zakup oleju napędowego jest niezgodna z przepisami (w szczególności z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy o opłacie skarbowej) oraz w sposób istotny narusza interesy rolników.

W ocenie PZPRZ konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które doprowadzą do zaniechania wskazanej wyżej (niekorzystnej dla rolników) praktyki urzędów gminy i miasta.

– Uważamy, że w tym przypadku (podobnie jak to ma miejsce w sytuacji wielu innych deklaracji składanych przez rolników) wystarczające byłoby złożenie przez rolnika na wniosku o zwrot podatku akcyzowego odpowiedniego oświadczenia, iż potwierdza on prawdziwość załączonych do wniosku dokumentów (w szczególności faktur) pod groźbą sankcji, o której mowa w art. 233 § 1 Kodeksu karnego 1 . Dodatkowo, w oświadczeniu tym rolnicy mogliby również zobowiązać się do okazania oryginałów faktur na żądanie właściwego organu
– proponuje PZPRZ.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here