Rolnictwo niszczy bioróżnorodność. Będzie kontrola ETO

Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdza, czy unijna polityka rolna przyczynia się do utrzymania i zwiększenia bioróżnorodność. Kontrola dotyczy także Polski.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, rolnictwo, bioróżnorodność

Kontrolerzy przeanalizują w szczególności, czy europejska strategia ochrony bioróżnorodności została odpowiednio zaprojektowana i w jaki sposób jest stosowana we wspólnej polityce rolnej (WPR). Ocenią również wdrożenie, monitorowanie i ewaluację funduszy unijnych na rzecz bioróżnorodności w rolnictwie. Przez różnorodność biologiczną na użytkach rolnych rozumie się wszelkie ekosystemy i formy życia występujące bezpośrednio w kontekście działalności rolniczej. Termin ten stosowany jest zatem  w odniesieniu do rzadkich odmian nasion i ras zwierząt, licznych organizmów żyjących w glebie, chwastów, szkodników, drapieżników,a także wszelkich rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących lub pojawiających się na terenie gospodarstw rolnych.

Spadek bioróżnorodności w UE głównie przez rolnictwo

W UE utrzymuje się znaczny spadek bioróżnorodności, głównie za sprawą działalności rolniczej. Kontrolerzy opublikowali wprowadzenie do kontroli dotyczącej unijnego wsparcia na rzecz bioróżnorodności w rolnictwie. Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli.

– Jak wynika z jednego z ostatnich międzynarodowych raportów, milion gatunków na całym świecie jest zagrożonych wyginięciem.W Unii Europejskiej sektorem, który w największym stopniu przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej, jest rolnictwo – zwrócił uwagę Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – Nasza kontrola ma ustalić, na ile wkład wniesiony przez UE przyczynił się do poprawy sytuacji w tym zakresie, a nawet do jej odwrócenia.

UE przyjęła obowiązującą strategię ochrony różnorodności biologicznej w 2011r., wyznaczając w niej jako cel przewodni powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2020r. Jednym z jej głównych założeń jest zwiększenie roli rolnictwa, tak by przyczyniało się ono przynajmniej do utrzymania bioróżnorodności na niezmienionym poziomie. Jak wynika z danych szacunkowych Komisji Europejskiej,w latach 2014–2020 na zapobieganie utracie różnorodności biologicznej przeznaczono kwotę około 85mld euro. Wsparcie unijne na rzecz bioróżnorodności na użytkach rolnych pochodzi głównie ze środków WPR.W ramach kontroli ocenie poddany zostanie wkład unijnej polityki rolnej wl atach 2014–2020 na rzecz utrzymania i zwiększenia różnorodności biologicznej do 2020r. Zespół kontrolny Trybunału zbada w szczególności, czy

  • europejska strategia ochrony różnorodności biologicznej i ramyprawne WPR zostały właściwie zaprojektowane;
  • Komisja i państwa członkowskie podjęły działania mające na celu zwiększenie wkładu rolnictwa w zachowanie różnorodności biologicznej;
  • Komisja korzystała z odpowiednich, wiarygodnych i aktualnych informacji i danych w celu monitorowania i oceny sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej na użytkach rolnych.

Wizyty kontrolne zostaną przeprowadzone w pięciu państwach członkowskich: w Niemczech, Irlandii, Polsce, na Cyprze i w Rumunii.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here