Rusza nabór wniosków na kolejne działanie z PROW

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 29.04.2013r. do dnia 24.05.2013r.

 

\"Rusza

 

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.), w terminie od dnia 29.04.2013 r. do dnia 10.05.2013 r., uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są:
   
•    grupy producentów rolnych,
•    wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw,
•    podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, w zakresie rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia MRiRW będące:
•    spółkami osobowymi, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami,
•    spółkami kapitałowymi, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy,
•    spółdzielniami, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu,
•    podmioty określone w § 4 ust. 5a ww. rozporządzenia MRiRW, tj. wykonujące nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2009 r. działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1 z późn. zm.), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w:
•    załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MRiRW:
•    utworzone przez co najmniej 2 osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w tym załączniku, o ile każda z tych osób z dniem utworzenia tego podmiotu zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo
•    w których udziały lub akcje nabyła osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca działalność, o której mowa w lit. a), o ile osoba ta z dniem nabycia udziałów albo akcji zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo
•    utworzone w wyniku połączenia spółek prawa handlowego wykonujących działalność, o której mowa w lit. a), albo
•    utworzone w wyniku połączenia spółdzielni wykonujących działalność, o której mowa w lit. a), albo
•    załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia MRiRW:
•    w których większość udziałów albo akcji posiada co najmniej 5 podmiotów wykonujących co najmniej od dnia 1 stycznia 2007 r. działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MRiRW, z których każdy posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego,
•    których co najmniej połowę wspólników albo akcjonariuszy stanowią podmioty, w których producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tych podmiotów.

W podmiotach wymienionych w ust. IV pkt. 1) producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności powinni dysponować bezpośrednio większością głosów albo bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tych podmiotów.

W terminie od dnia 13.05.2013 r. do dnia 24.05.2013 r. uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są wszystkie podmioty określone w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia MRiRW.

Czytaj: Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"
Czytaj: Rolniku, na takie dopłaty możesz liczyć w tym roku!
Czytaj: Rolnicy poszkodowani! Dopłaty niższe niż w "starej UE"

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_123/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z §10 ust. 1 ww. rozporządzenia MRiRW, odmową przyznania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę w OR ARiMR, ARiMR niezwłocznie wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których prowadzona jest działalność objęta pomocą, z wyjątkiem sytuacji, w której – na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w §11 ust. 3 ww. rozporządzenia MRiRW, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów, z tym że pomoc przysługuje w pierwszej kolejności podmiotom wymienionym §11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w ARiMR w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w innych, niż wyżej opisane terminach skutkuje odmową przyznania pomocy.

Informacje na temat działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" można uzyskać na stronie internetowej Agencji, Centrali ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Redakcja AgroNews, fot.: sxc

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,173FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,517ObserwującyObserwuj
5,430SubskrybującySubskrybuj

#HodowcyRazem: Produkty zwierzęce niezbędnym składnikiem diety

Rzekoma szkodliwość produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa, jest jednym z najczęściej pojawiających się argumentów organizacji pseudoekologicznych. Mięso oskarża się o to, że nie...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE