Ruszyła promocja wołowiny QMP

Szersze wprowadzenie wołowiny kulinarnej QMP na rynek krajowy wymaga długofalowych działań informacyjno-promocyjnych edukujących przede wszystkim konsumentów, ale także wszystkich biznesowych uczestników łańcucha dostaw.

PROW 2007-2013 umożliwia dofinansowanie takich działań prowadzonych przez grupy producentów rolnych wołowiny QMP i grupy przetwórców. Należy podkreślić, że beneficjentami tego mechanizmu nie są organizacje branżowe, jak to jest w tzw. dużej promocji, ale podmioty biznesowe, przedsiębiorcy.

Aby uzyskać środki na przeprowadzenie działań informacyjnych lub promocyjnych żywności o uznanej wysokiej jakości należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

– Aplikacje do Agencji Rynku Rolnego o środki na promocję wołowiny QMP firmy mogą składać kilka razy w roku, w ramach działania 133 – informuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. – Procedura nie jest skomplikowana. Po uruchomieniu tego mechanizmu, spodziewamy się znaczącego wzrostu uczestników systemu QMP.

Promocja wołowiny QMP to najlepszy sposób zwiększenia popytu i zainteresowania konsumentów tym mięsem. O wsparcie z działania 133 wnioskować mogą grupy zakładów mięsnych (przynajmniej dwa)  uczestniczących w systemie QMP, a środki z tego działania mogą być przeznaczone na refundację 70 proc. kosztów kwalifikowanych promocji wołowiny. Natomiast z działania 132 mogą być refundowane rolnikom koszty certyfikacji produkcji żywca wołowego w systemie jakości QMP.

Mała promocja z działania 133 staje się kluczowa dla rozwoju rynku wołowiny kulinarnej QMP. Motywuje grupy producentów wołowiny do ponoszenia nakładów na działania informacyjno-promocyjne, dzięki czemu będą mogły więcej sprzedawać i lepiej lokować produkty na rynku.

– Grupy zakładów, wykorzystując środki na promocję, realizując kampanię informacyjną i podejmując działania w kanałach dystrybucji, sieciach handlowych i miejscach sprzedaży będą miały szansę sprzedawać więcej i po lepszych cenach oraz płacić premie rolnikom za certyfikowany żywiec – mówi Jerzy Wierzbicki. – Będą też potrzebować więcej żywca i zachęcać rolników do certyfikowania i zwiększania produkcji, wypłacając im premie. Tak więc narzędzia wsparcia finansowego z PROW 2007-2013 działają w obu kierunkach.

Unia Europejska od kilku lat, doceniając znaczenie sektora produkującego żywność wysokiej jakości, a także biorąc pod uwagę koszty z tym związane, wspiera – za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego – grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjnej i promocyjnej. Na promocję dla grup producentów produkujących żywność tradycyjną, regionalną lub ekologiczną Unia Europejska przeznaczyła 10 mln euro.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowano w Dzienniku Ustaw 2012, 30 lipca br. pod pozycją 865. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 14 sierpnia br. 

System QMP jest trzecim systemem uznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system żywności, który spełnił warunki, by być objęty wsparciem w ramach PROW – decyzja z 20 października 2008 r., znak RR-oz-kz-076-636/08 (355).

 

Redakcja AgroNews.com.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here