Skutki posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone zostało projektowi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

\"\"

 

Wiem z doświadczenia jak ważne w procesie konsultacji jest wysłuchanie opinii Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dlatego zwróciłem się o możliwość przedstawienia II projektu PROW 2014 – 2020 na posiedzeniu – powiedział szef resortu rolnictwa rozpoczynając przedstawianie ogólnych ram finansowych nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Osiągnęliśmy główne cele zakładane podczas negocjacji w sprawie zmian WPR – podkreślił minister Stanisław Kalemba – płatności bezpośrednie będą w wysokości około 240 euro/ha, co oznacza wzrost o około 20 – 25 euro więcej w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Uzyskaliśmy również możliwość przesunięcia do 25% środków z II, na I filar WPR.

Minister zwrócił uwagę na to, że płatności bezpośrednie są szczególnie chronione i zapewniona jest ich stabilizacja w całym okresie programowania. Przypomniał także, że pomimo 12% redukcji środków na całą WPR, czyli o ponad 40 mld euro, Polska ma największy budżet na realizację tej polityki.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że z budżetu krajowego możliwa będzie dopłata około 180 mln euro do tytoniu, a administracja podejmuje dalsze działania na forum Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania kwestii dopłat do tytoniu.

Minister Kalemba zwrócił również uwagę, że uszczuplenie środków w ramach II filara WPR będzie zrekompensowane środkami z polityki spójności – Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu 5,2 mld euro z funduszy spójności na rzecz realizacji zadań związanych z infrastrukturą na terenach wiejskich. To jest zapisane z umowie partnerstwa.

Teraz chodzi tylko o to, aby te działania zostały zapisane w programach regionalnych i w tej kwestii apeluję do samorządów wojewódzkich – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że trwają uzgodnienia międzyresortowe co do szczegółów wykorzystania środków z polityki spójności. W ramach działań przewidzianych do realizacji znajdują się działania związane z:

– gospodarką wodno-ściekową – 1,2 mld euro,

– gospodarką wodną – 0,5 mld euro,

– przedsiębiorczością – 1,5 mld euro,

– rewitalizacją społeczną i gospodarczą – 2 mld euro.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że w ramach tych działań przewiduje się zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla spółek wodnych.

W posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli również pozostali członkowie Kierownictwa resortu. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił sytuację dotyczącą rybołówstwa.

Dyskusja o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim przesunięta została na I półrocze bieżącego roku – poinformował wiceminister i dodał, że – pomimo to w kraju trwają prace nad programem operacyjnym Rybactwo i Morze. W ocenie sekretarza stanu zakończenie negocjacji i przedłożenie Radzie Ministrów projektu programu powinno nastąpić do końca sierpnia, a w październiku powinien on być przesłany do Komisji Europejskiej.

Wiceminister Plocke zwrócił uwagę, że w polityce rybackiej są nowe zadania związane ze zbieraniem informacji i kontrolami. Poinformował również, że do tej pory wpłynęło około 450 uwag do projektu nowego programu operacyjnego.

Czytaj także:
Nowe normy w produkcji wędzonych wędlin
III etap konsultacji PROW 2014 – 2020 rozpoczęty!
Wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie zdrowia zwierząt

Szczegóły nowego PROW 2014 – 2020 przedstawiła podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, która zwróciła uwagę, że od 24 stycznia trwa III etap konsultacji II projektu programu. Do pierwszej wersji wpłynęło od 26 lipca ubiegłego roku około 600 pism z uwagami. Szczegółowy opis uwag i ich realizacji został przekazany do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 stycznia br.

Mamy nową strukturę PROW – poinformowała wiceminister – jest ona zgodna z wymaganiami Komisji Europejskiej i dlatego mamy podział na działania, poddziałania i zakresy.

W II projekcie PROW 2014 – 2020 mamy 14 działań. Jak powiedziała podsekretarz stanu Zofia Szalczyk środki skierowane są głównie na dofinansowanie konkurencyjności. Głównym działaniem pozostają Inwestycje w środki trwałe w gospodarstwach rolnych, na które przeznaczonych zostało około 3,5 mld euro. Najważniejszym poddziałaniem jest Modernizacja gospodarstw rolnych z budżetem w wysokości 2,8 mld euro. Kolejne poddziałania to: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych z budżetem w wysokości około 620 mln euro oraz scalanie gruntów rolnych – 130 mln euro.

W ramach programu przewiduje się ponadto m.in. wsparcie: dla młodych rolników, przywracania potencjału produkcji rolnej, rozwoju gospodarczego i działalności gospodarczej, podstawowych usług i odnowy miejscowości, tworzenia grup producenckich i organizacji producenckich, działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW i programu Leader.

Podsumowując prezentację minister Stanisław Kalemba poinformował, że na tereny wiejskie mamy łącznie około 177 mld złotych na lata 2014 – 2020.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here