Spis rolny 2020 – jakie padną pytania?

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest obowiązkowy. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Według GUS, podstawowym celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest:

 • dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie – Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów:

 1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
 2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jak podaje GUS, dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnych biurach spisowych zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

A jak Ty widzisz swoje gospodarstwo za kilka lat?

O co będziemy pytani? Poniżej przykładowe dane, które należy podać w ramach spisu:

  • osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
  • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
  • osobowość prawna,
  • typ własności użytków rolnych,
  • rodzaj użytkowanych gruntów,
  • powierzchnia zasiewów według upraw,
  • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
  • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
  • rodzaju budynków gospodarskich.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo na portalu spisrolny.gov.pl.

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here