ukraina

    Następna sprawa: polski rząd wyraża zgodę na zwiększenie bezcłowego importu pro – duktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Od początku roku 2017 sprowadzono do Polski ok. 1,9 mln ton zbóż, w tym 600 tys. ton pszenicy, 280 tys. ton kukurydzy i 170 tys. ton jęczmienia. Z Ukrainy zaimportowano 3,2 tys. ton pszenicy, 1,5 tys. ton jęczmienia i 130 tys. ton kukurydzy. Import zboża z Ukrainy do naszego kraju stanowi 11% w imporcie zbóż ogółem do Polski. Polska w ostatnich latach eksportuje rekordowe ilości zbóż i zyskała pozycję jednego z czołowych unijnych eksporterów ziarna. Od początku roku wyeksportowano z Polski 2,8 mln ton zbóż, z czego 720 tys. ton stanowiła kukurydza – blisko o 500 tys. ton więcej niż w 2016 r. Natomiast w 2016 r. wyeksportowano z kraju 6,5 mln ton zboża. Wysoki eksport przyczynia się do poprawy warunków gospodarowania producentów zbóż w Pol – sce, bowiem wpływa na zmniejszenie poziomu krajowych zasobów zbóż, co powoduje, że ceny ziarna w kraju utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Mając na uwadze znaczenie eksportu dla sytuacji w sektorze zbóż, Minister Rolnictwa i Roz – woju Wsi prowadzi intensywne działania w celu poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskiego ziarna. Jakość naszego zboża jest już znana w coraz dalszych zakątkach świata. Zdobywamy nie tylko rynki naszych najbliższych sąsiadów, lecz także rynki nowe, jak m.in. Islandia, Senegal, Mozambik, RPA, Gambia czy Haiti. Jednocześnie pomimo faktu, że przywóz zbóż z Ukrainy do Polski nie stanowi zna – czącego udziału w ich podaży na krajowy rynek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zdania, że sąsiedztwo rynku ukraińskiego może mieć niekorzystny wpływ na rynek ziarna w Polsce oraz na warunki gospodarowania producentów zbóż w przygranicz – nych regionach kraju. Dlatego też na forum UE Minister Rolnictwa postulował i nadal wnioskuje o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż. Jednocześnie zabiegamy 14 s.s. P ełny Z a P is P r Z ebiegu P osiedzenia :  K omisji r olnictwa i r ozwoju w si ( n r 172) o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż w celu zwiększenia efektywności mechanizmu interwencji na omawianym rynku, a tym samym – wzmocnienia bezpieczeństwa gospo – darowania producentów ziarna. Postulaty te są istotne również w kontekście struktu – ralnej nadprodukcji zbóż w kraju. Warto podkreślić, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. Komi – sja Europejska wprowadziła przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo, zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż. Ministerstwo rolnictwa sprzeciwiało się również wprowadzeniu unijnych, tymczaso – wych i dodatkowych preferencji handlowych dla Ukrainy, m.in. w wyniku działań pol – skiej administracji kontyngenty te zostały znacząco zmniejszone w stosunku do pierwot – nej propozycji KE i wynoszą 65 tys. ton dla pszenicy (było 100 tys. ton), 625 tys. ton dla kukurydzy (było 650 tys. ton) i 325 tys. ton dla jęczmienia (było 350 tys. ton). Kontyn – genty wprowadzone zostały na 3 lata. Będziemy nadal postulować o niewprowadzanie ewentualnych nowych preferencji w imporcie zbóż z tego kraju.

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here