Ustawa o nawozach i nawożeniu podpisana przez Prezydenta

16 czerwca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawa o nawozach i nawożeniu weszła w życie dziś, natomiast  przepisy w zakresie przejęcia kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem nawozów do obrotu przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz związanych z nimi przepisów przejściowych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Unijne rozporządzenia weszły do polskiego prawa

Ustawa służy zapewnieniu prawidłowego i pełnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozdziału IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2019/1009”. Przepisy art. 20–36 rozporządzenia nr 2019/1009 nakładają na poszczególne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania innych jednostek, wyznaczonych do oceny zgodności produktów nawozowych z przepisami Unii Europejskiej, oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. Ustawa wypełnia ten obowiązek poprzez wskazanie, że organem notyfikującym w Rzeczpospolitej Polskiej będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Nadzór nad handlem nawozami przejmie PIORiN

Z kolei ocenę i monitorowanie jednostek oceniających zgodność nawozów z przepisami Unii Europejskiej, zgodnie z przedłożoną ustawą, będzie prowadziło Polskie Centrum Akredytacji. Ponadto ustawa stanowi, że do wykonywania zadań określonych w rozdziale IV rozporządzenia nr 2019/1009, w zakresie nieuregulowanym w tym rozporządzeniu, będą stosowane przepisy dotyczące akredytacji, autoryzacji i notyfikacji zawarte w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (art. 24 ust. 2a, art. 27 ust. 1–3 i 5 oraz art. 29 ust. 5 tej ustawy), z pewnymi zastrzeżeniami wynikającymi ze specyfiki procedury notyfikacji, które zostały określone w dodawanym  art. 16b do ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Zgodnie z artykułem  33 rozporządzenia nr 2019/1009, państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość wniesienia odwołania od decyzji jednostek notyfikowanych. W ustawie rozstrzygnięto, że odwołanie będzie przysługiwało do jednostki notyfikowanej, z tym że do rozpatrzenia odwołania będą uprawnione osoby, które nie brały udziału w podejmowaniu rozstrzygnięcia, którego dotyczy to odwołanie.

Zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej jako nawozu

Kolejną kwestią uregulowaną ustawą jest wprowadzenie zakazu stosowania mocznika w formie granulowanej jako nawozu, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Jednocześnie dodawany jest przepis przewidujący sankcję za stosowanie mocznika w formie granulowanej niezawierającego jednocześnie inhibitora ureazy albo powłoki biodegradowalnej. Zakaz stosowania mocznika przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery, co jest zgodne z kierunkiem działania Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza z założeniami i celami tzw. Europejskiego Zielonego Ładu (plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE). Umożliwienie jednocześnie dalszego stosowania nawozów zawierających inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną związane jest z tym, że nawozy te działają dłużej w glebie, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

PIORiN: Polskie truskawki bez pozostałości pestycydów!

Ponadto w ustawie wprowadzane są zmiany przenoszące kompetencje w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin, z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów w zakresie przejęcia kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem nawozów do obrotu przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz związanych z nimi przepisów przejściowych, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oraz przepisu zakazującego stosowanie mocznika w formie granulowanej wraz z przepisem sankcyjnym, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Źródło: Prezydent.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,518ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE