Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce

Prace nad wyznaczeniem granic obwodów łowieckich i ich kategoryzacji zbliżają się ku końcowi. Podczas styczniowego zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono projekt stosownej uchwały w tym zakresie.

Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce
Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce foto:pixabay.com

Marszałek województwa powołał do tego celu zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwały, w skład którego wchodzą przedstawiciele zarządu województwa, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przedstawiciele zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej – Piotr Walkowski Prezes WIR.

W Wielkopolsce wyznaczono 499 obwodów łowieckich polnych i leśnych

W dniu 28 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu, który zaopiniował niezbędne zmiany do projektu uchwały, gdyż wpłynęło 78 uwag w wyniku konsultacji społecznych.  W Wielkopolsce wyznaczono 499 obwodów łowieckich polnych i leśnych. W toku dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali na ewentualne problemy, jakie mogą pojawić się w  następstwie przyjęcia tej uchwały, a więc bardzo ograniczony czas na przeprowadzenie określonej prawem procedury, brak chętnych na obwody łowieckie, itp. Kolejnym etapem kończącym tok postępowania wyznaczania granic obwodów łowieckich i ich kategoryzacji w naszym województwie jest przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Uchwała, obowiązuje od dnia wejścia w życie tj. od 1 kwietnia br.

Kolejny krok to proces opiniowania wniosków kół łowieckich dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich.

W dniu 29 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków. Wielkopolska Izba Rolnicza przesłała szereg uwag do tego rozporządzenia w toku prac legislacyjnych. Niestety czas od ogłoszenia nowych granic do ich wydzierżawienia będzie krótki i niełatwy, co może istotnie wpłynąć realizację gospodarki łowieckiej w tym czasie.

I tak, zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, koła łowieckie w województwie wielkopolskim będą składały wnioski do zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w okresie 30 dni od utworzenia obwodu łowieckiego. Oceny wniosków dokona co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd Okręgowy PZŁ, w którym na prawach jej członka będzie uczestniczył również przedstawiciel izby rolniczej. Jest to ogrom prac, które trzeba będzie wykonać w jak najkrótszym czasie, aby umożliwić jeszcze  przeprowadzenie samej procedury dzierżawy danego obwodu łowieckiego. Obwody łowieckie wydzierżawiają po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych oraz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – obwody łowieckie polne.

Inwentaryzacja zwierzyny

W kolejnym etapie dzierżawcy, czy też zarządcy obwodów łowieckich, zobowiązani są do przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd, według stanu na dzień jej sporządzenia. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie w sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział przedstawiciele właściwej izby rolniczej uprzednio poinformowani o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd, musi zostać złożony  do zatwierdzenia roczny plan łowiecki sporządzony na okres od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd do dnia 31 marca. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich

Jak wynika z obowiązujących przepisów i terminów, to od dobrej współpracy wszystkich jednostek biorących udział w tym procesie będzie zależało tempo przekazywania obwodów do dzierżawy i oceny rocznych planów łowieckich. Ma to oczywiście bezpośrednie przełożenie na obecność myśliwych w łowiskach i możliwość chociażby ochrony pól przed szkodami łowieckimi.

Źródło: http://wir.org.pl red. Barbara Idczak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here