Afrykański pomór świń atakuje dziki

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały o wykryciu  dwóch przypadków afrykańsk iego pomoru świń u dzików: w regionie solecznickim (lit. Salcininkai), okręg wileński oraz w regionie orańskim (lit. Varena),  okręg olicki. 

 

\"\"

 

Według danych litewskich oba przypadki ASF na Litwie zlokalizowane są w pobliżu  granicy białorusko – litewskiej i jedn ocześnie w odległości ok. 70 – 80 km od granicy  z Polską. Przypadki ASF zostały stwierdzone dzięki programowi monitoringu w kierunku  wykrycia afrykańskiego pomoru świń, wprowadzonemu na terytorium Litwy po  wykryciu w 2013 r. ogniska tej choroby na Białorusi. Litewskie władze wprowadziły środki zwalczania choroby zgodnie z prawodawstwem  Unii Europejskiej oraz wytycznymi Komisji Eur opejskiej dotyczącymi nadzoru  i kontroli afrykańskiego pomoru świń u dzików. Ponadto zarządzeniem szefa  litewskich służb weterynary jnych powiększono obszar objęty restrykcjami, w którym  wdrożono stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia oraz podjęto środki zwalczania  ASF u świń i dzików. Dodatkowo, na terytorium całej Litwy prowadzi się  próbkobranie wśród dzików, a miejsca ewentualnego p rzebywania dzików w lasach  są przeszukiwane w celu znalezienia padłych sztuk. 

Według informacji władz litewskich do chwili obecnej nie stwierdzono zwiększonej  śmiertelności u świń na terytorium Litwy.  Nie istnieje metoda całkowicie uniemożliwiająca prz eniesienie wirusa na terytorium  Polski, jednakże zidentyfikowano główne drogi możliwego przeniesienia ASF  na  terytorium Polski  i dla każdej z nich w ciągu ostatnich lat i miesięcy wzmocniono  stosowne działania kontrolne lub zabezpieczenia, celem redukcji z agrożenia.  Najważniejsze działania w tym zakresie to:

  • Wprowadzenie monitoringu (badania laboratoryjne świń i dzików) w kierunku  ASF na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,  podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.  W szystkie wyniki bada ń laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych w ramach w/w programu  były ujemne.
  • Wydanie rozporządzeń Wojewodów (Lubelskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego),  w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego  pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej  w celu  zabezpieczeniem powiatów najbardziej  zagrożonych możliwością wystąpienia ASF.  Rozporządzenia te określają środki,  których celem jest stworzenie szczelnego systemu nad obrotem zwierząt  wrażliwych na afrykański pomór świń oraz wszelkich pozyskanych od nich  produktów. Wzmocnienie kontroli bagażu podręcznego pasażerów wjeżdżającyc h na  terytorium Polski pod kątem wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego  – dokonywana jest konfiskata i zniszczenie takich produktów, podejmowane są  działania nakierowane na wykrycie ewentualnych prób przemytu żywności. 
  • Wprowadzenie obowiązku kontroli na g ranicy Polski prawidłowości  przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren UE,  a przewożących na terytorium Federacji Rosyjskiej i/lub Białorusi świnie.  Ponadto, podjęto działania związane z zabezp ieczeniem przejść granicznych  w maty dezynfekcyjne.
  • Prowadzenie działań informacyjnych dot. ASF (rozdawanie ulotek  informacyjnych hodowcom trzody chlewnej; prowadzenie szkoleń dla lekarzy  weterynarii prywatnej praktyki).
  • Wdrożenie w 2013 r. specjalnego programu mającego na celu wczesne w ykrycie  zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy  na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Program obejmował większość wymienionych wyżej  działań (pobieranie próbek  i badania laborator yjne świń i dzików, wzmocnienie środków bioasekuracji na  drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, prowadzenie  kampanii informacyjnych i szkoleń przypominających). Analogiczne działania  będą kontynuowane w roku 2014. Podstawowe fakty i in formacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń  udostępnione są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. O dalszym rozwoju sytuacji Główny Lekarz Weterynarii będzie informował na  bieżąco.
 

Źródło: Główny Lekarz Weterynarii
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here