ARiMR: Są dodatkowe środki na rybołówstwo! Złóż wniosek!

ARiMR otrzymała dodatkowe środki w wysokości 250 milionów złotych na wdrażaną przez siebie część Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Pozwoli to na zorganizowanie nowych naborów wniosków w ramach tego programu.

Pierwszy z nich dotyczy wsparcia na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach". Wnioski można składać od 15 lipca do 26 lipca 2013 r. do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach tego naboru jest kwota około 85 milionów złotych.

 

\"\"

 

Dotychczas ARiMR podpisała 92 umowy o przyznanie pomocy na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" na kwotę blisko 581 mln zł, a przekazała w formie płatności zaliczkowych i refundacji dla beneficjentów, którzy zrealizowali inwestycje kwotę blisko 490 mln zł.

W sierpniu ARiMR przeprowadzi trzy nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY 2007 – 2013.

Od 1 do 14 sierpnia 2013 r.  ARiMR przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne" na realizację operacji dotyczących wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa, a także poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 4 lit. b i e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach tego naboru będzie kwota około 11 milionów złotych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji:
1. w przypadku, gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. b rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego) właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji;
2. w przypadku, gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. e rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Natomiast od 9 do 22 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb". Wsparciem takim mogą być objęte inwestycje, które zrealizowano bądź rozpoczęto ich realizację w okresie od 11 września 2009 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach tego naboru będzie kwota około 40 milionów złotych.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu  chowu lub hodowli.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Będzie również można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" (środek 2.5). O takie wsparcie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które poniosły koszty kwalifikujące się do refundacji w okresie od 11 września 2009 r. do dnia złożenie wniosku o dofinansowanie. Nabór potrwa od 9 do 16 sierpnia 2013 r. włącznie. Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach tego naboru będzie kwota około 140 milionów złotych.

ARiMR przypomina również, że prowadzi nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007 – 2013 na "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" środek 1.5 – wnioski są przyjmowane do 31 grudnia 2013 r.

Wsparcie można otrzymać m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umożliwiające zdobycie innego zawodu niezwiązanego z rybołówstwem. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje również rybakom, którzy utracili miejsca pracy, można je uzyskać także na pokrycie części kosztów nabycia statku rybackiego oraz w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Więcej informacji  można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  w zakładce "PO Ryby 2007-2013" oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here