Będzie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt?

Stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra RiRW z dnia 9 września 2004 roku, a dotyczący możliwości dokonywania uboju bez ogłuszania zgodnie z obyczajami religijnymi, sprzeczny z ustawą, straci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r.

Wyznaczając taki termin umożliwiono ustawodawcy ukształtowanie przepisów odnoszących się do ochrony zwierząt podczas uboju. Gdyby ustawodawca nie dokonał takich dostosowań, to podmioty muszą do tego czasu dostosować się do przepisów ustawy zakazujących uboju rytualnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia, podjął działania nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które nie prowadziłyby do naruszenia:

  • art. 13 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązującego Unię Europejską i Państwa Członkowskie do uwzględniania zwyczajów związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym przy formułowaniu i wykonywaniu m.in. polityki rolnej oraz polityki związanej z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego,
  • Karty praw podstawowych UE, która zgodnie z art. 10 zapewnia każdemu wolność uzewnętrzniania swojej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach,
  • art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniającego obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości,
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a jednocześnie uwzględniałyby ważne interesy społeczne i gospodarcze oraz wykonywałyby postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Po analizach, w ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezbędna będzie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here