BHP podczas eksploatacji sieczkarni samojezdnych

Podczas pracy z użyciem sieczkarni rolnik narażony jest na wiele zagrożeń. Najczęściej wynikają one z nieprzestrzegania i lekceważenia podstawowych zasad BHP zawartych w instrukcji obsługi maszyny.

Sieczkarnie samojezdne to maszyny skomplikowane pod względem budowy  i rozwiązań technologicznych, dlatego do ich obsługi konieczna są fachowa wiedza, prawo jazdy kat. B lub T oraz odbyte szkolenie. Odpowiednie przygotowanie obsługujących  jest podstawowym warunkiem gwarantującym bezpieczną pracę. O bezpieczeństwie decyduje również sprawność techniczna zespołów i układów.

 

\"\"

Sieczkarnia samojezdna John Deere 7080

Oto podstawowe zasady bezpiecznej obsługi sieczkarni samojezdnych, których powinniśmy bezwzględnie przestrzegać: 

–   uważnie przeczytaj instrukcję obsługi maszyny i zapoznaj się z jej budową i
    funkcjonowaniem poszczególnych zespołów,

–   oprócz wskazań zawartych w instrukcji, przestrzegaj również ogólnych zasad 
    bezpieczeństwa i higieny pracy,

–   przestrzegaj wskazań napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie,

–   podczas jazdy po drogach publicznych używaj migaczy ostrzegawczych, lub lampy z
    obrotowym odbłyśnikiem oraz oznakowania przekroczenia skrajni drogowej, stosownie do
    krajowych przepisów ruchu drogowego,

–   włączaj światła, by pojazd był lepiej widoczny,

–   przed jazdą maszynę zawsze sprawdź ją pod katem bezpieczeństwa jazdy i eksploatacji,

–   przy wchodzeniu na maszynę oraz jej opuszczaniu trzymaj się mocno uchwytu,

–   na platformę nie zabieraj żadnych osób,

–   podczas jazdy drogą przełącznik bezpieczeństwa drogowego musi się znajdować
     w położeniu drogowym, w celu zapewnienia, że  – za wyjątkiem układu kierowania
     i hamulców – wszystkie funkcje hydrauliczne są wyłączone,

–   jedź zawsze z zalecaną prędkością,

–   podczas poruszania się po drogach umieść narzędzia robocze w położeniu transportowym
    i zablokuj je zgodnie z wytycznymi producenta,

–   przy pokonywaniu zakrętów zawsze uwzględniaj szerokość przystawki z przodu maszyny
    oraz fakt, że tył sieczkarni nadbiega; pamiętaj, że jakość podłoża ma wpływ na jazdę
    maszyny,

–   zachowaj ostrożność podczas pokonywania zagłębień, rowów i innych przeszkód, które
    mogą spowodować przewrócenie się sieczkarni; grozi to zwłaszcza na pochyłościach,

–   po wyłączeniu napędów nadal istnieje zagrożenie ze strony wirujących mas – w tym
    czasie nie wolno ci podchodzić do tych narzędzi; dopiero, gdy maszyna jest w całkowitym  
    bezruchu, możesz przy nich pracować,

–   czyszczenie, smarowanie, nastawienia sprzętu roboczego przeprowadzaj tylko przy
     wyłączonym napędzie, wyłączonym silniku i wyciągniętym ze stacyjki kluczyku,

–   w przypadku uszkodzeń natychmiast je usuwaj, zanim sprzęt zacznie pracować,

–   przed przystąpieniem do pracy sprawdź prawidłową sprawność gaśnicy i zapoznaj się
    z jej użyciem,

–   gaśnica musi być poddawana regularnej konserwacji i na nowo napełniania, nawet przy   
    nieznacznym jej użyciu,

–   w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego sieczkarnię zawsze utrzymuj w czystości;
    usuwaj zwłaszcza zawijające się w trakcie pracy na wirujących częściach źdźbła i
    łodygi,

–   ponieważ sieczkarnia obrabia również bardzo suchy materiał (siano, słomę), istnieje
    zwiększone zagrożenie pożarowe; zmniejszy się ono, jeżeli nagromadzony w ciągu dnia
    zbiór będziesz codziennie usuwał z maszyny i sprawdzał czy części maszyny nie      
    przegrzewają się,

–   unikaj wycieków oleju i stosuj się do instrukcji smarowania,

–   zachowaj szczególną ostrożność przy ostrzeniu noży sieczkarki ze względu na iskrzenie i
    pamiętaj o sumiennym czyszczeniu tej części maszyny,

–   przewody oleju hydraulicznego dokładnie i częściej sprawdzaj pod kątem ich   
    właściwego ułożenia i stanu, zachowując przy tym odpowiednio dużą odległość od      
    ewentualnie ostrych krawędzi styku przewodów,

–   sprawdzaj gorące strefy silnika – układ wydechowy i rury, turboładowarkę oraz usuwaj
    resztki zebranych płodów,

–   zachowuj ostrożność przy obchodzeniu się z paliwem; nie dolewaj go nigdy w pobliżu
    otwartego ognia czy powodujących zapalenia iskier; nie pal papierosów podczas
    tankowania.

Grzegorz  Antoniuk – MODR Warszawa Oddział Siedlce
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – „Wieś Mazowiecka”  tj. nr  7-8 pt. „BHP podczas eksploatacji sieczkarni samojezdnych”, s.22.

Redakcja AgroNews, fot.:John Deere

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here