Dobrostan owiec, kóz oraz koni w KPS – wymogi i kwoty wsparcia

Nowy Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt”, płatnościami obejmuje – oprócz bydła, świń czy drobiu – również owce, kozy oraz konie. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące wymogów, jakie należy spełnić by otrzymać wsparcie, a także szacowane kwoty należne za ich wdrożenie w gospodarstwie.

Dobrostan owiec, kóz oraz koni w KPS

OWCE

Wymagania:

Inaczej niż u bydła i świń, tutaj zastosowanie ma system wariantowy, a nie punktowy.  Zestaw obowiązkowych praktyk dla wszystkich grup technologicznych zwierząt z gatunku owca domowa wygląda następująco:

– wypas lub dostęp do wybiegu – przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,

 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach, zgodnie z poniższą tabelą:

OWCE

Lp.   Obowiązujące normy prawne* Wymogi obowiązujące w dobrostanie
Powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1. Samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 2,16 m2
Samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem co najmniej 2,5 m2 i dodatkowo min. 0,7 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego co najmniej 3 m2 i dodatkowo min. 0,84 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego
Samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
Samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy (**) co najmniej 3 m2 co najmniej 3,6 m2
Samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy (**) co najmniej 2 m2 co najmniej 2,4 m2
Samca gatunku owca domowa – skopka co najmniej 0,8 m2 co najmniej 0,96 m2
Powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
2. Samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 1,2 m2
Samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo min. 0,5 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego co najmniej 1,8 m2 i dodatkowo min. 0,6 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego
Samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy co najmniej 0,8 m2 co najmniej 0,96 m2
Samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy (**) co najmniej 2 m2 co najmniej 2,4 m2
Samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy (**) co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
Samca gatunku owca domowa – skopka co najmniej 0,6 m2 co najmniej 0,72 m2

(*) Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te,  dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. z 2019 r., poz. 1966).

Forma i wysokość wsparcia:

Płatność przyznawana za samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy.

By jak najdokładniej oszacować wysokość płatności, uwzględniono koszty bezpośrednie produkcji  m.in. koszty pasz, strzyży, koszty weterynaryjne (korekta racic, odrobaczanie, leki, usługi weterynaryjne) itp.

Wyliczenie przeprowadzono w odniesieniu do chowu alkierzowo – pastwiskowego owiec o mleczno-mięsnym kierunku użytkowania, wobec czego uznano, że standardową praktyką w produkcji owiec jest wypas letni czy dostęp do wybiegów w sezonie wegetacyjnym, dlatego też kosztów z tym związanych nie uwzględniono.

Głównym wyznacznikiem są straty w produkcji wynikające ze zmniejszenia obsady, by zapewnić zwiększoną o 20% powierzchnię bytową, a także ze spadku kosztów w efekcie zmniejszenia liczby zwierząt.

Wobec powyższego, szacowana stawka płatności za jedną owcę wynosi 347,17 €/DJP. Reasumując, po przeliczeniu uwzględniając współczynnik przeliczeniowy wynoszący 0,1, otrzymujemy kwotę 34,71 €, czyli około 154,5 zł/owcę.

KOZY

Wymagania:

Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa należy zapewnić:

– utrzymywanie bez uwięzi,

– dostęp do wybiegu przez cały rok – o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20%,

– wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym;

– zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

W tabeli uwzględnione zostały wszystkie szczegółowe wytyczne dotyczące powierzchni kojców oraz wybiegu:

KOZY

Lp.   Obowiązujące normy prawne* Wymogi obowiązujące w dobrostanie
Powierzchnia kojca w przypadku utrzymywania pojedynczego w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymania:
1. samicy gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
samicy gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z koźlęciem ssącym co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo min. 0,3 m2 dla każdego następnego koźlęcia ssącego co najmniej 1,8 m2 i dodatkowo min. 0,36 m2 dla każdego następnego koźlęcia ssącego
samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu co najmniej 3 m2 co najmniej 3,6 m2
Powierzchnia kojca w przypadku utrzymywania grupowego w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
2. samicy gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
samicy gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z koźlęciem ssącym co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo min. 0,3 m2 dla każdego następnego koźlęcia ssącego co najmniej 1,8 m2 i dodatkowo min. 0,36 m2 dla każdego następnego koźlęcia ssącego
samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy co najmniej 1,5 m2 co najmniej 1,8 m2
samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy przeznaczonego do rozrodu co najmniej 3 m2 co najmniej 3,6 m2
samicy lub samca od odsadzenia do osiągnięcia dojrzałości płciowej tj. do ukończenia 12 miesięcy co najmniej 1 m2 co najmniej 1,2 m2
Powierzchnia wybiegu w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
3. wszystkie grupy technologiczne z gatunku koza poza samcem w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym również samcem w tym wieku przeznaczonym do rozrodu co najmniej 4 m2 co najmniej 4,8 m2
samca gatunku koza domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, w tym także samca w tym samym wieku przeznaczonego do rozrodu co najmniej 6 m2 co najmniej 7,2 m2

(*) Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te,  dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. z 2019 r., poz. 1966).

Forma i wysokość wsparcia:

Płatność przyznawana jest nie za sztukę zwierzęcia, a za samicę w wieku co najmniej 12 miesięcy.

W kalkulacjach płatności dla Dobrostanu kóz uwzględniono tak jak u owiec – koszty pasz, koszty weterynaryjne (w tym: leki i profilaktykę), a także zużycie wody, koszty słomy lub innych materiałów na ściółkę, zakupu kolczyków. Ponadto spadek dochodu z tytułu sprzedaży mleka, serów, żywca wynikający ze zmniejszenia obsady oraz spadek kosztów wynikający ze zmniejszenia liczby zwierząt.

Wobec powyższego, szacowana stawka płatności za jedną kozę wynosi 335,28 €/DJP. Po przeliczeniu, uwzględniając współczynnik przeliczeniowy wynoszący 0,1, otrzymujemy kwotę 33,52 €, czyli około 149 zł/kozę.

KONIE

Wymagania:

Podstawowym wymogiem, jaki rolnik musi spełnić, by przystąpić do realizacji programu, jest posiadanie minimum 2 koni w wieku co najmniej 24 miesięcy lub klaczy ze źrebięciem – zgłoszonych do ARiMR.

Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Poniżej, znajdziecie Państwo szczegółowe wymagania Dobrostanu koni, dotyczące osobników dorosłych, młodzieży oraz klaczy ze źrebięciem.

Podstawowym warunkiem jest utrzymywanie zwierząt bez uwięzi, ponadto:

a) zwiększona powierzchnia bytowa:

– w sezonie wegetacyjnym – wypas lub dostęp do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie),

– poza sezonem wegetacyjnym – dostęp do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powierzchni w przypadku:

 • koni dorosłych/ młodzieży – 70m2/szt.,
 • klaczy ze źrebięciem – 85 m2/szt.
 • boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego pomieszczeń czy budynków, o co najmniej o 20%, zgodnie z poniższą tabelą:

KONIE – zwiększona powierzchnia bytowa

Lp.   Obowiązujące normy prawne* Wymogi obowiązujące w dobrostanie
1. Powierzchnia boksu ·      konie dorosłe, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m – co najmniej 6 m2

·      konie dorosłe, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m – co najmniej 9 m2

·      klacz ze źrebięciem – co najmniej 12 m2

·      konie dorosłe, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m – co najmniej 7,2 m2

·      konie dorosłe, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m – co najmniej 10,8 m2

·      klacz ze źrebięciem – co najmniej 14,4 m2

2. Powierzchnia w przypadku utrzymywania w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi ·   konie dorosłe lub młodzież po odsadzeniu matki – co najmniej 10 m2

·   klacz ze źrebięciem – co najmniej 12 m2

·      konie dorosłe lub młodzież po odsadzeniu matki – co najmniej 12 m2

·      klacz ze źrebięciem – co najmniej 14,4 m2

(*) Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te,  dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. z 2019 r., poz. 1966).

b) system otwarty

– zadaszenie o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie pod nim wszystkich koni,

– ściółki pod zadaszeniem,

– powierzchni zewnętrznej zwiększonej co najmniej o 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego, zgodnie z poniższą tabelką:

KONIE – system otwarty

Lp.   Obowiązujące normy prawne* Wymogi obowiązujące w dobrostanie
1. Powierzchnia w systemie otwartym koń dorosły – 0,1 ha koń** – 0,12 ha

(*) Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te,  dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. z 2019 r., poz. 1966).

 (**) niezależnie od wieku i płci.

Forma i wysokość wsparcia:

Przy obliczeniach stawki płatności brano pod uwagę koszty bezpośrednie produkcji (koszt zakupu konia, pasz, koszt obsługi weterynaryjnej, koszt ubezpieczenia zwierzęcia, koszt usług kowalskich, koszt ściółki, koszty związane z dodatkowym nakładem pracy).

Płatność przyznawana jest zarówno w przypadku wariantu ze zwiększoną powierzchnią bytową jak i w systemie otwartym za konia w wieku co najmniej 24 miesiące.

Wobec powyższego, szacowana stawka płatności wynosi:

 • Zwiększona powierzchnia bytowa – 121,53 €/DJP

Po przeliczeniu uwzględniając współczynnik wynoszący 0,8, otrzymujemy kwotę 97,22 €, czyli około 432,6 zł/konia.

 • System otwarty – 55,02 €/DJP

Po przeliczeniu uwzględniając współczynnik wynoszący 0,8, otrzymujemy kwotę 44,01 €, czyli około 195,8 zł/konia.

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach):

 • do 100 DJP – 100%,
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%,
 • powyżej 150 DJP – brak płatności.

Pozostałe ogólne warunki otrzymania wsparcia:

 • Beneficjentem może zostać wyłącznie rolnik aktywny zawodowo, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, musi być nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich musi wynosić co najmniej 200,00 euro.
 • Zwierzęta objęte wymogami muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).
 • Beneficjent musi posiadać odpowiednią siedzibę stada zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).

Komentarz Wielkopolskiej Izby Rolniczej:

 • Program powinien zostać uzupełniony o system oznakowania produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w podwyższonych warunkach dobrostanu, tak aby zachęcić handel oraz klientów do obrotu takimi produktami i dać konsumentowi możliwość podejmowania świadomych wyborów – poprawa dobrostanu wpłynie korzystnie na jakość pozyskiwanych produktów, a tym samym na zdrowie ludzi.
 • Włączenie koni do ekoschematu „Dobrostan zwierząt” jest pozytywnym działaniem, który z pewnością znajdzie pozytywny odzew wśród hodowców tych zwierząt.
 • Hodowla kóz to ciągle niszowa, acz powoli rozwijająca się działalność. Oferowane wsparcie może realnie przyczynić się do wzrostu pogłowia tych zwierząt w Polsce i dać szansę na rozwój małym i średnim gospodarstwom.

 

Opracowanie:
Mariola Krusińska
WIR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Sadownicy załamują ręce: kolejna substancja czynna wycofana!

Środki ochrony roślin zawierające metiram od 29 listopada 2024 roku nie będą mogły być stosowane w sadach.  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2455 z dnia 7...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics