Dotacja do wapna nawozowego – kolejna zmiana druków

W ostatnim czasie rolnicy, którzy wysłali na początku 2020 roku wnioski o dotację do wapna otrzymują zwroty całej wysłanej dokumentacji wraz z zaleceniem przysłania wniosku na nowym druku, który obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. Konieczne jest także dołączenie nowego załącznika.

Biurokracja zniechęca rolników

Liczba dokumentów potrzebnych do uzyskania dotacji może jednak zniechęcić każdego rolnika. Tym bardziej, że zachodzi konieczność poprawiania wniosków, których wzory uległy zmianie po tym, jak zostały złożone.

Aby ułatwić Państwu przejście powyższej procedury, chciałabym zwrócić uwagę na kilka „haczyków”, w tej dokumentacji. Dla niewtajemniczonych dodam, że chodzi o wniosek ostateczny, składany już po wykonaniu badań i zakupie wapna. Wcześniej rolnik musiał zrobić badanie gleby i uzyskać druk opinii o Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (z pieczątką: „Dane do wniosku WFOŚiGW na dotację do wapna) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO.

W samym nowym wniosku na plus należy zaliczyć podpowiedzi (w kolorze czerwonym) miejsc, koniecznych do wypełnienia. Dotychczas nieco trudności sprawiało wypełnienie tab. C – wyliczenie kwoty dofinansowania, jednak była ona dość czytelna. Niestety, w nowym wniosku tabela w pkt. C wymaga sporej uwagi.

Przykładowa tabela z wyjaśnieniami dotyczącymi jej wypełnienia:

We wcześniejszych wnioskach w kolumnie 6 należało wpisać wynik mnożenia danych z kolumny 2 x 4 x 5. W naszym przykładzie byłaby to kwota 3078 zł. Jeśli rolnik na fakturze miał mniejszą kwotę niż wynikało z zsumowanej 6 kolumny, to NFOŚIGW wypłacał do wartości faktury.

Obecnie w kolumnę 6 wpisać należy wynik mnożenia pozycji z kol. 2 x kol. 4 x cena 1 tony czystego składnika z faktury. Jeśli rolnik jest rolnikiem ryczałtowym do wyliczeń przyjmuje wartość brutto 1 tony czystego składnika, jeśli rozlicza się z VAT na zasadach ogólnych przyjmuje się wartość netto.

Tona czystego składnika, nie jest ceną 1 tony nawozu

Chciałabym uczulić Państwa na to, że tona czystego składnika, nie jest ceną 1 tony nawozu. Otóż, jeśli przyjmiemy, że naszym przytoczonym przykładzie kupiliśmy wapno w cenie brutto 90 zł za 1 tonę, to wartość 1 tony czystego składnika (przy zawartości 50% CaO+MgO) wynosi 180 zł. I dla rolnika ryczałtowego taką kwotę użyjemy do wyliczeń, dla VAT-owca oczywiście kwotę netto.

Inną zmianą jest konieczność dołączenia do wniosku nowego załącznika nr 1. Jest to druk, który po raz pierwszy będzie od 1 kwietnia br. dołączany już na etapie wniosku o wydanie opinii OSChR. Druk ten można skopiować i ponownie dołączyć do ostatecznego wniosku o wypłatę dotacji po uzupełnieniu kolumny 7.

Reasumując: Komplet dokumentów potrzebnych do rozliczenia wapna obejmuje:

1. Wniosek o wsparcie do wapnowania gleb do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji papierowej lub edytowalnej.

2. Wypełnione załączniki do wniosku:

  • Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie.
  • Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.
  • Informacje dodatkowe.
  • Informacja o braku/uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu wapnowania.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Zał.1 do wniosku o opinię OSChR w Poznaniu oraz Załącznik uzupełniający do wniosku do WFOSiGW.

3. Zapłacona faktura lub faktura + potwierdzenie zapłaty (wersja papierowa, oryginał).

4. Opinia OSChR (oryginał) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO („Zalecana dawka do sprawozdania”), wydana na podstawie badania.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania na stronie Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu: [Przejdź do strony]

Źródło: Elżbieta Bryl WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here