Dyskusja na temat zakazu wędzenia żywności!

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia dotyczącej rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia  2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym jego skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów.
 

 

\"\"

 

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW – Jan Prandota poinformował, iż przepisy rozporządzenia nie wprowadzają zakazu wędzenia żywności, a jedynie ustanawiają normy ograniczające zawartość niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów substancji rakotwórczych w środkach spożywczych.

Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 wprowadziły zmiany w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcegow zakresie: obniżenia najwyższego dopuszczalnego poziomu dla benzo(a)pirenu, wprowadzenia obowiązku badania poziomu dla benzo(a)pirenu dla mięsa poddanego obróbce cieplnej i produktów mięsnych poddanych obróbce cieplnej sprzedawanych konsumentowi końcowemu, wprowadzenia nowych najwyższych dopuszczalnych poziomów dla sumy czterech substancji z grupy WWA.

P.o. główny inspektor sanitarny – Marek Posobkiewicz w uzupełnieniu informacji powiedział, że prace w kierunku ograniczenia zanieczyszczenia żywności przez szkodliwe WWA Komisja Europejska prowadziła od 2005 r. Dyskusję rozpoczęto wstępnie w 2008 r. natomiast zakończono głosowaniem w roku 2011.

Niezbędnym jest opracowanie i wdrożenie przez przemysł zasad dobrej praktyki produkcyjnej dla wędzonych środków spożywczych, a także konieczna jest optymalizacja tego procesu w celu zmniejszenia zawartości WWA, bez jednoczesnej utraty walorów smakowych i zapachowych. Działania Ministerstwa Zdrowiaw tym zakresie koncentrują się na ograniczaniu ryzyka dla zdrowia i życia człowieka związanego z żywnością i w ocenie Ministra Zdrowia, biorąc pod uwagę znaczną toksyczność benzo(a)pirenu, celowe jest ograniczanie narażania konsumentów na ten szkodliwy czynnik.

Komisja wybrała do składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925), o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659) posła Leszka Korzeniowskiego (PO), który zastąpi posła Janusza Dzięcioła (PO).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarze stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk i Zofia Szalczyk.

Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

Czytaj także:
Apel rolników w sprawie wędzenia wędlin!
Prognozy na kolejne lata na rynku drobiu!
Jest decyzja w sprawie wędzenia wędlin!

Zaproponowany projekt dotyczy w szczególności zasad przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Wprowadzone zmiany przyczynią się do usprawnienia procesu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń, a tym samym wzmocni pozycję izb rolniczych.

Prezydium Komisji podjęło decyzję o przygotowaniu projektu ustawy, uwzględniającego przedstawione na posiedzeniu uwagi  i opinie.

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here