Feerum przedstawia bardzo dobre wyniki finansowe

Spółka Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2015 roku.

 

\"rolnictwo,

 

Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły niemal 94,4 mln zł, co oznacza wzrost o 86,8% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 14,9 mln zł (wzrost o 70,4% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ub.r.), zysk operacyjny wyniósł ponad 9,9 mln zł (wzrost o 76,6%), natomiast zysk netto 9,2 mln zł, czyli był wyższy o 83,4% od osiągniętego w tym samym okresie 2014 roku. 

Spółka dysponuje dobrym portfelem zamówień obejmującym obecnie 43 umowy o łącznej wartości ponad 31,6 mln zł z terminem realizacji w 2015 i 2016 roku. Obiecujące są także perspektywy rozbudowy portfela w roku 2016. Oprócz kontraktów na rynku polskim, Spółka rozwija sprzedaż na rynku białoruskim, niemieckim, ukraińskim, rumuńskim, mołdawskim i mongolskim oraz jest zaangażowana w przetargi w krajach bałtyckich.

Feerum SA konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, którego celem jest z jednej strony modernizacja i rozbudowa mocy produkcyjnych oraz ich automatyzacja, z drugiej zaś intensyfikacja prac nad rozwojem innowacyjnych, światowej klasy produktów i rozwiązań technologicznych. Wartość tegorocznych inwestycji opiewa na 27,1 mln zł. Program wspierany jest od 2013 roku dotacjami z funduszy europejskich, których dotychczasowa wysokość wynosi 22,3 mln zł. Wartość środków unijnych pozostałych do wykorzystania do końca 2015 roku oraz w roku 2016 wynosi 3,3 mln zł.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Dzięki wdrożonemu innowacyjnemu systemowi informatycznemu, stale postępującym procesom automatyzacji produkcji oraz aktywnej polityce sprzedażowej Spółka wypracowała w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku bardzo dobre wyniki finansowe, zarówno w sferze przychodów ze sprzedaży, jak i zysków. Na szczególne podkreślenia zasługuje wysoka dynamika ich wzrostu.

Spółka wciąż obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory, zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

 

\"rolnictwo,

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Jednym z kluczowych elementów strategii Feerum S.A. jest stałe wprowadzanie do oferty innowacyjnych produktów oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie budowy elewatorów, opracowywanych zarówno przez własny Dział Badań i Rozwoju, jak i w ścisłej współpracy z renomowanymi placówkami naukowo-badawczymi. Najważniejsze efekty tych działań to:

  • Budowa prototypu i rozszerzenie oferty produktowej o nowoczesną, energooszczędną suszarnię wyposażoną w zintegrowane systemy odzysku ciepła oraz odpylania, charakteryzującą się mniejszym zużyciem energii, niższą wagą oraz znacząco ograniczonym stopniem oddziaływania na środowisko, dzięki redukcji hałasu oraz emisji pyłów,
  • Finalizacja prac nad konstrukcjami lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych o zdecydowanie bardziej efektywnych parametrach materiało- i energochłonności w porównaniu z silosami tradycyjnymi,
  • Znacznie zaawansowana realizacja projektu umożliwiającego wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania produktów w postaci zintegrowanych kompleksów magazynowo-suszarniczych (zakończenie planowane na rok 2016).

RYNKI DZIAŁALNOŚCI

Kluczowym rynkiem w działalności Feerum SA pozostaje rynek polski, który w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odpowiadał za 84% sprzedaży.

 

\"rolnictwo,

Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum SA

Spółka jest również obecna na rynkach zagranicznych. Zrealizowała kontrakt o wartości 8,9 mln zł na rynku białoruskim oraz opiewającą na ok. 1,04 mln zł umowę na rynku niemieckim. Ponadto aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest pozyskanie nowych kontrahentów w Rumunii, Mołdawii i na Ukrainie.

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum po trzech kwartałach 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

\"rolnictwo,

 

– W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię, której celem jest uzyskanie pozycji jednego z liczących się na rynku europejskim graczy. Dzięki znaczącym nakładom inwestycyjnym, wspieranym środkami pozyskiwanymi z funduszy Unii Europejskiej, nasze moce produkcyjne oparliśmy w dużym stopniu na zautomatyzowanych, sterowanych komputerowo procesach. Finalizujemy prace nad innowacyjnymi produktami, których wprowadzenie do oferty postawi nas w rzędzie technologicznych liderów na skalę światową. To wszystko, a także znakomite wyniki finansowe oraz bardzo wysoka dynamika ich wzrostu, osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach br. stanowi znakomitą podstawę dalszej ekspansji Feerum SA zarówno na rynku polskim, jak i europejskim –  powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum SA.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 82% przychodów ze sprzedaży w 2014 r.

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów.

Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku głównym GPW.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here