GUS o użytkowaniu gruntów: więcej ugorów, mniej upraw

Z badań GUS wynika, że w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku zmniejszyła się powierzchnia upraw rolnych, a zwiększyła się powierzchnia gruntów ugorowanych. To zmiany wynikające przede wszystkim z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i z koniunktury w rolnictwie.

rolnik, rolnictwo, powierzchnia upraw, zboża, pszenica, powierzchnia zasiewów, ziemniaki, grunty ugorowane

W ubiegłym roku, podobnie jak w 2017 roku, gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały około 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

– W 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys. tj. o 1,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gospodarstw posiadających powierzchnię powyżej 1 ha użytków rolnych było ok. 1 401 tys., w tym ok. 1 180 tys. posiadających powierzchnię zasiewów – czytamy w raporcie GUS.

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w poszczególnych grupach obszarowych użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. W gospodarstwach dużych posiadających od 300 do 500 ha użytków rolnych nastąpił wzrost przeciętnej powierzchni o 5,85 ha. W grupie gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych odnotowano spadek przeciętnej powierzchni o 11,37 ha a w grupie 1000 ha i więcej również spadek o 63,63 ha.

Z danych GUS wynika, że w 2018 roku zmniejszyła się powierzchnia upraw trwałych (o 8,3 proc.), łąk trwałych (o 1,5 proc.) oraz lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach rolnych (o 4,5 proc.). Zwiększyła się natomiast powierzchnia gruntów ugorowanych ( o 19,6 proc.). Istotne zmiany nastąpiły także w strukturze zasiewów: zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziemniaków (o 9,4 proc.) i rzepaku ozimego. Na podobnym poziomie pozostały zasiewy zbóż i rzepaku.

W ogólnej powierzchni użytków rolnych największy był udział powierzchni zasiewów i wynosił 73,8 proc., udział powierzchni łąk trwałych wynosił 18,8 proc., a pastwisk trwałych – 2,7 proc. Powierzchnia gruntów ugorowanych stanowiła 1,2 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Udział powierzchni upraw trwałych wynosił 2,4 proc., natomiast powierzchni ogrodów przydomowych 0,2 proc. Użytki rolne w gospodarstwach indywidualnych wyniosły 13,5 mln ha, tj. 92,2 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Powierzchnia zasiewów w 2018 r. wyniosła ok. 10,8 mln ha i była zbliżona do powierzchni ubiegłorocznej. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się w użytkowaniu 91,2 proc. powierzchni zasiewów ogółem (ok. 9 878 tys. ha). W 2018 r. ogólna liczba gospodarstw zajmujących się uprawą ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych wyniosła ok. 1 195 tys. (83,8 proc. ogólnej liczby gospodarstw rolnych), tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Największą grupę upraw w powierzchni zasiewów stanowią zboża, zajmujące 72,1 proc. ogólnej powierzchni zasiewów, a następnie uprawy roślin przemysłowych – 10,6 proc. i pastewnych – 9,4 proc. Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła ok. 7,8 mln ha i była większa o 0,2 mln ha od powierzchni z roku ubiegłego. Uprawę zbóż prowadziło ponad 1,1 mln gospodarstw rolnych.

Powierzchnia zasiewów zbóż

Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła ponad 7,1 mln ha. W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. Największą powierzchnię uprawy w ogólnej powierzchni zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zajmuje pszenica – 34,2 proc., a następnie pszenżyto 18,3 proc.

Powierzchnia uprawy ziemniaków

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2018 r. wyniosła ok. 291 tys. ha (bez powierzchni uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych) i zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o ok. 30 tys. ha (o 9,3 proc.). W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 2,7 proc. – o 0,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Powierzchnia uprawy strączkowych

Powierzchnia uprawy strączkowych na ziarno w 2018 roku wyniosła ok. 269 tys. ha. Strączkowe na ziarno uprawiane były w ok. 98 tys. gospodarstw rolnych i stanowiły 2,5 proc. ogólnej powierzchni upraw.

Powierzchnia uprawy roślin przemysłowych

Rośliny przemysłowe uprawiano na powierzchni ok. 1 145 tys. ha, w porównaniu z danymi z 2017 r. jest to mniej o ok. 52 tys. ha (o 4,3 proc.). Zmniejszenie powierzchni uprawy roślin z grupy przemysłowych jest wynikiem zmniejszenia powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ozimego o 69 tys. ha (o 7,6 proc.).

Powierzchnia zasiewów roślin pastewnych

Powierzchnia zasiewów roślin pastewnych (łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno) wyniosła ok. 1014 tys. ha, co stanowiło 9,4 proc. ogólnej powierzchni zasiewów. Obserwuje się tendencję ograniczania powierzchni uprawy roślin pastewnych. W porównaniu z 2017 r. powierzchnia uprawy roślin pastewnych zmniejszyła się o ok. 31 tys. ha, tj. o 3,0 proc. Zmniejszenie powierzchni uprawy roślin pastewnych nastąpiło, między innymi, w wyniku zmniejszenia powierzchni uprawy motylkowych pastewnych na zielonkę (o 20,0 proc.), a także strączkowych pastewnych na zielonkę (o 18,0 proc. ).

W 2018 r. powierzchnia zasiewów roślin zaliczanych do grupy pozostałe wyniosła ok. 303 tys. ha, co stanowiło 2,8  proc. ogólnej powierzchni zasiewów.

Uprawy trwałe

Uprawy trwałe w gospodarstwach rolnych zajmowały ok. 353 tys. ha, co stanowiło 2,1 proc. użytków rolnych ogółem. Uprawy trwałe prowadziło ok. 150 tys. gospodarstw rolnych. Gospodarstwa posiadające od 3 do 20ha użytków rolnych posiadały ok. 63 proc. powierzchni upraw trwałych w całej grupie tych upraw i stanowiły one 57 proc. gospodarstw posiadających uprawy trwałe. Największą grupę w uprawach trwałych stanowiły plantacje drzew i krzewów owocowych – 87,3 proc., następnie szkółki drzew i krzewów owocowych -6,6 proc. Wiklina zajmowała 1,3 proc. powierzchni upraw trwałych a uprawy trwałe pod osłonami zajmowały 0,5 proc. wyżej wymienionej powierzchni.

Łąki trwałe

Łąki trwałe w gospodarstwach rolnych uprawiano na powierzchni ok. 2 754 tys. ha w ok. 900 tys. gospodarstw rolnych, a średnia powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wynosiła 3,06 ha. W gospodarstwach rolnych użytkujących od 5 do 50 ha użytków rolnych znajdowało się 60,5 proc. ogólnej powierzchni łąk trwałych co stanowiło 48,9 proc. liczby gospodarstw posiadających łąki. Gospodarstwa indywidualne użytkowały 96,4 proc. powierzchni łąk trwałych. Łąki trwałe znajdowały się w ok. 898 tys. gospodarstw indywidualnych i zajmowały powierzchnię ok. 2 695 tys. ha. Średnia powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo indywidualne wyniosła 2,96 ha.

Pastwiska trwałe

Pastwiska trwałe w gospodarstwach rolnych wyniosły ok. 395 tys. ha i znajdowały się w ok. 116 tys. gospodarstw rolnych W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 99,3 proc. pastwisk trwałych. Pastwiska trwałe znajdowały się w ok. 115 tys. gospodarstw indywidualnych i zajmowały powierzchnię ok. 365 tys. ha. Średnia powierzchnia pastwisk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo indywidualne wyniosła 3,16 ha.

Powierzchnia ogrodów przydomowych

Powierzchnia ogrodów przydomowych w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 28 tys. ha, posiadanie ogrodów przydomowych zadeklarowało ok. 233 tys. gospodarstw rolnych.

Powierzchnia gruntów ugorowanych

Powierzchnia gruntów ugorowanych (łącznie z powierzchnią upraw na przyoranie uprawianych w plonie głównym) w gospodarstwach rolnych wynosiła ok. 180 tys. ha i stanowiła 1,2 proc. powierzchni użytków rolnych. Grunty ugorowane występowały w ok. 91 tys. gospodarstw rolnych.

Powierzchnia pozostałych użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 129 tys. ha i stanowiła 0,9 proc. powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia pozostałych użytków rolnych znajdowała się w ok. 67 tys. gospodarstw rolnych.

Redakcja AgroNews, na podst. GUS, fot. Kamila Szałaj

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,176FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,619ObserwującyObserwuj
5,410SubskrybującySubskrybuj

KRIR: Zabezpieczeniem kredytów preferencyjnych powinny być dopłaty

Izby Rolnicze zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną pomoc dla rolników. Według oceny Zarządu KRIR najszybszym wsparciem będzie uruchomienie kredytów...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE