Jakie płatności bezpośrednie dostanie rolnik w ramach I filara Krajowego Planu Strategicznego?

Warunkiem otrzymania płatności bezpośrednich będzie spełnianie definicji aktywnego rolnika oraz warunkowości w postaci norm GAEC oraz SMR.

Jakie płatności bezpośrednie dostanie rolnik w ramach I filara Krajowego Planu Strategicznego?
 1. Podstawowe dopłaty bezpośrednie

 • PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA – ok. 118 EURO/ha
 • UZUPEŁNIAJĄCE REDYSTRYBUCYJNE WSPARCIE DOCHODÓW
 • płatność za pierwsze 30 ha (od 1 ha do 30 ha) – ok. 40 EURO/ha
 • dla gospodarstw od 3 ha do 300 ha
 • uzupełniające wsparcie dla młodych rolników
 • stawka ok. 60 Euro/ha
 • brak limitu powierzchniowego [obecnie 50 ha];
 • maksymalny wiek 40 lat w pierwszym roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności;
 • rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku;
 • wymóg posiadania wykształcenia na poziomie ponadpodstawowym lub posiadania 3-letniego stażu pracy w rolnictwie;
 • Część z zasad dotyczących zazielenienia przechodzi do nowej, wzmocnionej warunkowości – czyli rolnik będzie musiał je spełniać, ale nie otrzyma za to żadnej płatności
 • Zazielenienie zastąpią dobrowolne, jednoroczne zobowiązania zwane ekoschematami, za które rolnik będzie otrzymywał dodatkowe płatności. Będą one dotyczyły konkretnych działek i będzie można łączyć kilka ekoschematów na jednej działce.
 1. Płatności bezpośrednie związane z produkcją

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do krów”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności, będący rolnikiem aktywnym zawodowo, są uprawnieni do otrzymania wsparcia. Brak kryteriów wyboru w ramach interwencji. Do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności.

Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Do wsparcia kwalifikują się samice gatunku Bos taurus w wieku ponad 24 miesięcy; wiek zwierząt ustalany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Płatność do krów, a także płatność do młodego bydła, będzie ukierunkowana na małe i bardzo małe stada, tj. liczące do 20 sztuk zwierząt.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do sztuki zwierzęcia. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 96 EUR/szt.

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do młodego bydła”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności, będący rolnikiem aktywnym zawodowo, są uprawnieni do otrzymania wsparcia. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Do wsparcia kwalifikują się samce i samice gatunku Bos taurus w wieku nie więcej niż 24 miesiące; wiek zwierząt ustalany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Płatność do młodego bydła, a także płatność do krów, będą ukierunkowane na małe i bardzo małe stada, tj. liczące do 20 sztuk zwierząt.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do sztuki zwierzęcia. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 74-76 EUR/szt.

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do owiec”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności, będący rolnikiem aktywnym zawodowo, są uprawnieni do otrzymania wsparcia. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro.

Rolnik posiada minimum 10 maciorek owczych (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy; wiek zwierząt jest ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. Zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. Wymagany okres przetrzymywania: od 15 marca do 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do sztuki zwierzęcia, jednolita w całym kraju. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 26 EUR/szt.

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do kóz”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności, będący rolnikiem aktywnym zawodowo, są uprawnieni do otrzymania wsparcia. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Rolnik posiada minimum 5 samic kozy domowej (Capra hircus) w wieku co najmniej 12 miesięcy; wiek zwierząt ustalany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. Zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku. Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do sztuki zwierzęcia, jednolita w całym kraju. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 11 EUR/szt.

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do buraków cukrowych”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający buraki cukrowe. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę buraków cukrowych (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru. Płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia uprawy buraków cukrowych określona w umowie.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy buraków cukrowych. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 301 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do ziemniaków skrobiowych”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający ziemniaki skrobiowe.

Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha)musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę ziemniaków skrobiowych (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2m). Zawarcie umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe. Płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż powierzchnia uprawy ziemniaków skrobiowych określona w umowie.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 249 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin pastewnych”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający rośliny pastewne. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę roślin pastewnych (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Uprawa następujących roślin: esparceta siewna; koniczyna czerwona; koniczyna biała; koniczyna białoróżowa; koniczyna perska; koniczyna krwistoczerwona; komonica zwyczajna; lędźwian; lucerna siewna; lucerna mieszańcowa; lucerna chmielowa; nostrzyk biały; seradela uprawna; wyka kosmata; wyka siewna. Wsparcie będzie skierowane do wszystkich najczęściej uprawianych paszowych roślin wysokobiałkowych w Polsce. Podejmując decyzję o liście gatunków objętych wsparciem kierowano się właściwościami tych roślin, które stanowią ich cechy wspólne tj. przede wszystkim duża zawartość białka, ale także wiązanie azotu atmosferycznego i wysoki korzystny wpływ na glebę wynikający z dodatniego bilansu substancji organicznej, pozytywnego wpływu na strukturę i właściwości fizykochemiczne gleb, co czynni z nich bardzo cenny element zmianowania. Poszczególne gatunki różnią się w pewnym stopniu pod względem wymagań glebowych i są wśród nich gatunki uprawiane w cyklu wieloletnim (np. lucerna, koniczyna biała) jak i jednoroczne (np. seradela, koniczyna perska). Dzięki temu zapewniona jest możliwość optymalnego doboru gatunków uprawnych do możliwości i warunków agrotechnicznych oraz potrzeb paszowych gospodarstw. Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami strączkowymi na ziarno. Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy roślin pastewnych. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 103 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin strączkowych na ziarno”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający rośliny strączkowe na ziarno z listy roślin objętych wsparciem. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę roślin strączkowych na ziarno (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego  się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Uprawa następujących roślin (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek): bobik; groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego; łubin biały; łubin wąskolistny; łubin żółty; soja zwyczajna. Wsparcie będzie zatem przyznawane do uprawy najważniejszych roślin strączkowych, mających istotne znaczenie jako komponent do produkcji pasz treściwych (śruty). Takie ukierunkowanie wsparcia będzie sprzyjało tworzeniu bardziej konkurencyjnej krajowej bazy surowcowej do produkcji pasz i w rezultacie przyczyni się do ograniczenia niepewności w zakresie bezpieczeństwa białkowego kraju. Dokonanie zbioru ziarna (nasion).

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy roślin strączkowych na ziarno. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 204 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026). 

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do pomidorów”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający pomidory. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę pomidorów (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Uprawa pomidorów założona z rozsady oraz minimalna obsada 20 000 szt./ha. W przypadku Polski uprawa pomidorów z siewu bezpośredniego znacznie zmniejsza szansę na uzyskanie plonu zapewniającego opłacalność produkcji. Ze względu na warunki klimatyczne w Polsce uprawa pomidorów z siewu bezpośredniego jest nieuzasadniona i powinna być wyłączona z tej płatności. Dlatego też w celu wykluczenia tych gruntów, na których tworzone są jedynie pozory prowadzenia uprawy pomidorów, wsparcie zostało ukierunkowane wyłącznie na uprawy prowadzone zgodnie z zasadami poprawnej agrotechniki. Proponowana minimalna obsada na hektar jest zgodna z zaleceniami agrotechnicznymi Instytutu Ogrodnictwa. Przyjmuje się, że jest to minimalna wartość zapewniająca opłacalność uprawy pomidorów. Zawarcie umowy na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć. Płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy pomidorów nie większej, niż powierzchnia uprawy pomidorów określona w umowie.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy pomidorów. Szacunkowa wysokość stawki: 550 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający truskawki. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę truskawek (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m).

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy truskawek. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 271 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do chmielu”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo, uprawiający chmiel w rejonie objętym wsparciem. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę chmielu (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8,których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Zachowanie minimalnej obsady: 1 300 szt./ ha. Poziom obsady ustalono w porozumieniu z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Pozwoli to na ukierunkowanie wsparcia na uprawy prowadzone zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi, a w rezultacie na zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia. Płatność przysługuje do powierzchni, na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych. Jeżeli na tej linii znajdują się sadzonki chmielu, to dodaje się pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, pod warunkiem że nie stanowią one części drogi publicznej. Ponadto dodaje się pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem że szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej. Z uwagi na specyfikę tej gałęzi produkcji rolnej, a w szczególności wysoki poziom wyspecjalizowania gospodarstw, w których prowadzona jest uprawa chmielu, uznano, że zasadne jest określenie szczegółowych warunków pozwalających uznać daną uprawę za plantację chmielu. Proponowane rozwiązania odzwierciedlają tradycyjną technikę uprawy tej rośliny.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy chmielu. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 435 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026). 

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do lnu”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo, uprawiający len. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę lnu (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m).

Wchodzą nowe zasady warunkowości. Co rolnik musi od stycznia 2023 roku?

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy lnu. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 101 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Nazwa interwencji: „Wsparcie dochodów związane z produkcją do konopi włóknistych”

Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwalifikowalności: Rolnik aktywny zawodowo uprawiający konopie. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę konopi (płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m). Uprawa konopi odmian zawierających poziom tetrahydrokanabinolu (THC) nieprzekraczający maksymalnego poziomu, tj. 0,3%THC. Uprawa zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wysokość wsparcia: Płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy konopi. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 29 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026).

Opracowanie:
Andrzej Przepióra
Aleksander Poznański
WIR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Hodowcy świń pod kreską: Duże przeceny na rynku wieprzowiny

Polscy producenci tuczników nie mają powodów do radości. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni doszło do dużej przeceny żywca wieprzowego. Cena krajowych tuczników w kasie...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj

Social Media

13,339FaniLubię
7,108ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics