Korzystne zmiany dla rolników ekologicznych. Przybędzie takich gospodarstw w Polsce?

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym została wreszcie uchwalona przez Sejm.

 

\"rolnictwo,

Celem znowelizowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa

– Wyeliminowaliśmy wiele nielogiczności w zakresie sprawozdawczości dotyczącej gospodarstw ekologicznych, np. obowiązek składania sprawozdań za dany okres przed jego zakończeniem. Wprowadziliśmy możliwości korzystania z baz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące w drodze porozumień, które doprecyzują zakres tematyczny sprawozdań oraz tryb ich przekazywania – mówił podczas posiedzenia Sejmu Jana Krzysztof Ardanowski.

I dodał, że została wprowadzona możliwość realizacji sprawozdań w drodze elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Jest to znaczne novum w zakresie procedur administracyjnych do tej pory stosowanych.

Do 90 dni został wydłużony okres ważności wydanych certyfikatów, tożsamy z okresem przeniesienia się rolnika do innej jednostki certyfikującej w przypadku cofnięcia upoważnień dla jednostki, w której podmioty rolnictwa ekologicznego zostały zgłoszone, zapewniając jednocześnie w tym czasie kontrolę ze strony Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w poszczególnych podmiotach rolnictwa ekologicznego.

Zostały także uszczegółowione procedury związane z przekazywaniem informacji i działaniami naprawczymi w przypadku cofnięcia upoważnień dla jednostek certyfikujących. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu unijnym nr 889/2008 r., a także sformułowane zostało upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, by mógł w drodze rozporządzenia określić ogólne odstępstwa, jeżeli jest to niezbędne do rozpoczęcia lub utrzymania produkcji ekologicznej.

– Przesądzona została także budząca wiele kontrowersji sprawa egzaminu dla inspektorów rolnictwa ekologicznego i obowiązku podnoszenia przez nich wiedzy z tego zakresu. Ustawa upoważnia ministra rolnictwa i rozwoju wsi do uregulowania szczegółów przeprowadzania egzaminu oraz koniecznej dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku podnoszenia wiedzy – mówił poseł Ardanowski.

Czytaj także:
Płatność na zazielenienie w roku 2015 – podstawowe informacje

Komu najbardziej opłaca się rolnictwo zrównoważone?

Zdaniem, posła rozwiązanie to powinno w sposób jednoznaczny przesądzić wysokie kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko inspektora rolnictwa ekologicznego, ale również wyeliminować, pewną dowolność, jaka do tej pory była przy przeprowadzaniu egzaminów. 

Obecnie w Polsce jest ok. 28 tys. gospodarstw ekologicznych. Zajmują one niecałe 5 proc. użytków rolnych. W Europie najwięcej upraw ekologicznych znajduje się w Austrii i w Szwecji.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here