Modernizacja gospodarstw rolnych – jest termin naboru wniosków

Od 31 marca do 29 maja 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach operacji “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Modernizacja gospodarstw rolnych, ARiMR

Obszar wsparcia

W planowanym naborze będą przyjmowane wnioski w obszarze D „Racjonalizacją technologii produkcji”. W ramach operacji będzie można dokonać zakupu maszyn i urządzeń, oprogramowania lub wybudować lub zmodernizować budynek.

Kto może ubiegać się o wsparcie

Rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej SO co najmniej 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro

Forma i wysokość wsparcia 

Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji poniesionych kosztów netto na realizację danej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł.

Poziom refundacji wynosi:

  • 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
  • 60%, dla młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Kolejność przysługiwania pomocy

O kolejności otrzymania wsparcia decyduje liczba zdobytych punktów.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania wsparcia wynosi 1,5 pkt.

Punkty można uzyskać za:

inwestycja budowlana
(budowa lub modernizacja bud. inwentarskich lub magazynu paszowego) – wyłącznie
5 pkt
inwestycja budowlana j.w. jeżeli jej koszty stanowią pow. 50% wszystkich kosztów operacji 3 pkt
zwiększenie skali produkcji 1 pkt
zmiana profilu produkcji 1 pkt
systemy jakości 2 pkt
ekologia 4 pkt
wiek:  poniżej 40 lat 1 pkt
punkty za: inwestycje w środowisko i klimat 1-5 pkt

W najbliższym czasie na stronie www.cdr.gov.pl zostanie zamieszczona kalkulator punktów do działań PROW 2014-2020.

Zobowiązania

Osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i utrzymanie tego wzrostu przez 5 lat od dnia przyznania pomocy

Forma składania dokumentów

  • dokumenty należy składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub biura powiatowego ARIMR
  • przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej

Redakcja AgroNews, źródło: CDR w Brwinowie, fot. Claas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here