Monitoring suszy jednak nie doskonały

W resorcie rolnictwa trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę, że nowe przepisy nie uwzględniają objęcia monitoringiem ani kukurydzy na glebach słabych, ani trwałych użytków zielonych.

Ministerstwo zamierza dostosować dotychczas przyjmowane wartości do obecnie występujących warunków, różniących się od poprzednich na skutek zmieniającego się klimatu.

Projekt nowego rozporządzenia skierowany jest obecnie do konsultacji społecznych. Jak podano w uzasadnieniu, konieczność zmian klimatycznego bilansu wodnego wynika m.in. z występujących w ostatnich latach gwałtownych zmian pogody, przyspieszenia rozpoczęcia okresu wegetacyjnego czy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym. Wyznaczone w projekcie rozporządzenia nowe wartości KBW mają bardziej precyzyjnie określać wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin poprzez dokładniejsze określenie zapotrzebowania roślin na wodę uwzględniające ich fazę rozwojową. W ten sposób wartości KBW będą bardziej związane ze zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym rzeczywistymi potrzebami wodnymi roślin i jednocześnie uwzględniać będą występujące w danej fazie rozwoju warunki pogodowe.

– Jednym słowem, zaproponowane w projekcie rozporządzenia nowe wartości KBW mają umożliwić szacowanie zagrożenia suszą z większą niż dotychczas precyzją – ocenia Izba.

Jak zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza, resort rolnictwa wyciągnął wnioski z ubiegłorocznych problemów dotyczących występowania suszy w uprawach kukurydzy. Szczególną uwagę poświęcono określeniu wartości KBW dla tej rośliny. Ale nie wszystkie sugestie Izby zostały uwzględnione.

– Niestety, projekt nie uwzględnia wielokrotnie formułowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą postulatu, by monitoringiem objąć uprawę kukurydzy na glebach słabszych, których w naszym regionie nie brakuje. Nie uwzględniono także wniosku o ustalenie wartości KBW dla trwałych użytków zielonych. O wprowadzenie obu powyższych zmian nasza Izba wystąpiła ponownie, przesyłając uwagi do treści projektu przedmiotowego rozporządzenia – czytamy w oświadczeniu WIR.

Redakcja AgroNews, fot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here