Nie lekceważ zachwaszczenia zbóż ozimych wiosną

Jeśli jesienny zabieg herbicydowy nie został wykonany, trzeba to nadrobić wiosną. Zabieg w tym terminie również trzeba wykonać w przypadku niepełnej skuteczności opryskiwania jesiennego lub nowej fali wschodów chwastów wiosną.

herbicydy, odchwaszczanie zbóż, odchwaszczanie zbóż ozimych, Huzar Active Plus, Huzar Active 387 OD, Atlantis Star, Lancet Plus 125 WG, Tara, Apyros, Puma Uniwersal, Chisel Nowy, Miotła zbożowa, Wyczyniec polny, chaber bławatek, IOR

Plantacje zbóż ozimych zasiane w optymalnych terminach agrotechnicznych najlepiej odchwaszczać już jesienią. Wczesne użycie herbicydów zapewnia skuteczne wyeliminowanie chwastów w krytycznym okresie wzrostu zbóż, gdy są one dla nich najbardziej szkodliwe. Zboża pozbawione konkurencji lepiej będą się rozwijać i w fazę spoczynku zimowego wchodzą dobrze rozkrzewiona, co sprzyja bezpiecznemu przezimowaniu. Ponad to odchwaszczanie jesienne może ograniczyć problem spiętrzenia prac polowych wiosną, spowodowany nadmiernym uwilgotnieniem gleby uniemożliwiające wjazd ciągnikiem na pole. W praktyce zdarza się jednak, że zabieg jesienny nie został wykonany. Ma to najczęściej miejsce, gdy zboże siane było w opóźnionym terminie, a niewielkie zachwaszczenie jesienią nie będzie uzasadniało wykonania opryskiwania lub też niekorzystny przebieg pogody jesienią (deszcze, brak możliwości wjazdu na pole, wczesne nadejście mrozów lub duże wahania temperatur) uniemożliwiły wykonanie opryskiwania. Wtedy należy wykonać opryski wiosenne. Zabieg w tym terminie również trzeba wykonać w przypadku niepełnej skuteczności opryskiwania jesiennego lub nowej fali wschodów chwastów wiosną.

Odchwaszczanie jak najwcześniej

Podejmując decyzję o wiosennym odchwaszczaniu zbóż należy pamiętać, że nadrzędną zasadą jest wykonanie opryskiwania najwcześniej, jak tylko to możliwe. W warunkach łagodnej zimy chwasty, które wykiełkowały jesienią będą się rozwijały i wiosną mogą znajdować się w zaawansowanych fazach rozwojowych, a każde opóźnienie może wpłynąć na obniżenie skuteczności działania użytych herbicydów. Niestety wiosną przeszkodą w terminowej aplikacji herbicydów bardzo często jest nadmierne uwilgotnienie gleby, które uniemożliwia wjazd ciągnika na pole.

Odchwaszczanie wiosenne nie jest polecane dla jęczmienia ozimego ze względu na wczesny siew tej rośliny, a co za tym idzie szybki wzrost rośliny uprawnej oraz gwałtowny rozwój chwastów już jesienią. Wiosenne stosowanie herbicydów w jęczmieniu może być uzasadnione jedynie wtedy, gdy zabieg jesienny nie został wykonany albo nie przyniósł spodziewanych efektów. Jeżeli jednak podejmiemy świadomie decyzję jedynie o wiosennym stosowaniu herbicydów w jęczmieniu ozimym to musimy liczyć się zdecydowanie niższą skutecznością zabiegu. Również w przypadku żyta lepsze efekty daje zabieg jesienny ze względu szybkie tempo wzrostu tej rośliny.

Jak skutecznie pokonać chwasty?

W celu uzyskania najlepszej skuteczności w walce z chwastami, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim dobierać właściwy herbicyd do konkretnego stanu zachwaszczenia występującego na danym polu. Zdarzyć się może, że posiadany herbicyd nie zapewni skutecznego zwalczenia chwastów występujących na polu, ponieważ jego działanie na niektóre gatunki będzie niewystarczające. Może wystąpić sytuacja przeciwna, gdy w łanie wystąpią gatunki łatwe do zniszczenia, niecelowe będzie użycie herbicydu o szerokim spektrum działania, lecz jednocześnie drogiego. Dlatego przed zakupem herbicydów należy dokonać lustracji pola, wynotować gatunki chwastów zachwaszczające plantację i na tej podstawie wybrać właściwy herbicyd. Na etykiecie każdego środka chwastobójczego podane są gatunki skutecznie niszczone, średnio wrażliwe i odporne na działanie danego herbicydu. Kolejną zasadą jest stosowanie herbicydów na chwasty w możliwie najmłodszych fazach rozwojowych. Wiele gatunków chwastów w początkowym okresie rozwoju jest bardzo wrażliwych, lecz z czasem stają się coraz trudniejsze do zniszczenia. Z tego też względu chwasty w fazie siewki lub pierwszych liści mogą być niszczone większą gamą preparatów niż rośliny zaawansowane w rozwoju, a jednocześnie skuteczność zabiegu będzie znacznie wyższa, można również stosować niższe z zalecanych dawek. Zabiegi muszą być wykonywane sprzętem sprawnym, pozwalającym na utrzymanie pożądanego ciśnienia w czasie oprysku i zapewniającym jednakowy wydatek cieczy z każdej dyszy.

Substancja czynna a zakres etykiety

Należy podkreślić, że w handlu występują herbicydy o różnych nazwach, lecz zawierające tę samą substancję aktywną, często również w tej samej ilości. Wydawałoby się, że można je stosować zamiennie bez obaw o ich działanie. Należy jednak pamiętać, że producent środka ponosi odpowiedzialność za jego działanie tylko w zakresie jaki zaleca jego etykieta. Cóż to oznacza? Np. w rejestrze środków dopuszczonych do użycie jest 18 herbicydów zawierających chlopyralid (300 g/l), a jedynie 4 z nich są dopuszczone do stosowania w pszenicy ozimej. Spośród 10 herbicydów zawierających fenoksaprop-P etylu (69 g/l) jedynie dwa mają w etykiecie zalecenia zwalczania pięciu gatunków chwastów, natomiast pozostałe tylko po jednym gatunku. Środki zawierające tifensulfuron metylu i tribenuron metylu mają różne zalecenia. Te, które są w formulacji SG gwarantują zwalczanie miotły zbożowej i niektórych gatunków dwuliściennych, natomiast formulacja WG ma w etykiecie tylko gatunki dwuliścienne. Zdarza się, że herbicydy o podobnym składzie mają zupełnie niepodobny zakres zwalczanych chwastów. W niektórych przypadkach są to jedynie 3-4 gatunki, natomiast w innych aż kilkanaście. Może się również zdarzyć, że środki takie mają inny zakres stosowania. Np. spośród 6 herbicydów zawierających 250 g/l fluroksypyru tylko jeden jest zalecany dla wszystkich zbóż ozimych, natomiast aż trzy tylko dla pszenicy. Przykładów takich rozbieżności jest więcej. W praktyce zapisy w etykietach są bardzo ważne, gdyż w przypadku jakichkolwiek reklamacji zawsze jest sprawdzana poprawność jego zastosowania. Gdy środek był użyty niezgodnie z etykietą to producent nie bierze odpowiedzialności za jego działanie i reklamacja nie zostanie uwzględniona. Nie pomoże tu argumentacja, że środek użyto zgodnie z zaleceniami dla innego produktu o tym samym składzie.

Wiosenne zwalczanie chwastów. Jaki herbicyd wybrać?

Wracając do problemu odchwaszczania zbóż ozimych wiosną trzeba zaznaczyć, że w pierwszej kolejności, czyli tuż po ruszeniu wegetacji należy odchwaszczać pola opanowane przez miotłę zbożową lub wyczyńca polnego oraz towarzyszące im chwasty dwuliścienne. Większość herbicydów najlepiej zwalcza te chwast we wczesnych fazach, tj. 2-4 liści i wymaga do skutecznego działania temperatury nie niższej niż 5oC.

Spośród herbicydów do zwalczania wyłącznie chwastów jednoliściennych znajduje się 18 produktów (tabela 1.). Najszersze spektrum działania mają środki Fantom 069 EW i Puma Uniwersal 069 EW zawierające fenoksaprop-P etylu w ilości 69 g. Według ich etykiet zwalczają one chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnice oraz wyczyńca polnego. Pozostałe środki o tej samej zawartości fenoksapropu-P etylu są zalecane tylko do zwalczania miotły zbożowej, natomiast herbicydy zawierające 110 g tej substancji są z przeznaczone do zwalczania wyczyńca polnego. Herbicydy te można stosować od fazy początku krzewienia najpóźniej do fazy 1.-3. kolanka. Również środki zawierające pinoksaden charakteryzują się szerokim spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych (chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny), a ich dodatkowym atutem jest również możliwość ich bezpiecznego stosowania aż do fazy liścia flagowego. Oczywiście w tak opóźnionym terminie nie należy liczyć na wysoką tak skuteczność działania, jak w przypadku terminów wcześniejszych, gdyż wyrośnięte chwasty będą znacznie mniej wrażliwe. Większość z tych środków można stosować w mieszaninach z herbicydami przeciwko gatunkom dwuliściennym, jednak zawsze należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami i przeciwwskazaniami odnośnie ich mieszania, ponieważ może to mieć wpływ na ich skuteczność.

W grupie środków przeciwko chwastom jednoliściennym i dwuliściennym jest 35 herbicydów (tabela 2.). Są wśród nich środki o szerokiej gamie zwalczanych gatunków takie, jak Huzar Active Plus, Huzar Active 387 OD, Atlantis Star, Lancet Plus 125 WG, Tara czy Chisel Nowy 51,6 WG. Inne mają węższy zakres działania, lecz może on również być wystarczający w konkretnej sytuacji. Ciekawymi produktami są środki zawierające sulfosulfuron (Apyros 75 WG lub Nylon 75 WG) albo propoksykarbazon sodu (Attribut 70 SG), które ograniczają rozwój perzu w łanie pszenicy lub pszenżyta. Oprócz działania na perz środki te  zwalczają również miotłę zbożową i chwastnicę jednostronną oraz niektóre gatunki dwuliścienne takie, jak gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne. W celu rozszerzenia ich spektrum działania na chwasty dwuliścienne można je stosować w mieszaninach, lecz tylko ze środkami zalecanymi w etykietach.

W nieco późniejszym terminie można stosować preparaty zwalczające wyłącznie chwasty dwuliścienne. Jest to związane z faktem, że do skutecznego działania wymagają nieco wyższych temperatur minimalnych (od 5 do 10 oC). Obecnie w doborze jest 186 herbicydów służących do tego celu (tabela 3.). Podobnie, jak w przypadku środków eliminujących miotłę zbożową, również preparaty przeciwko gatunkom dwuliściennym najlepiej działają na chwasty młode – w fazie od 2 do maksymalnie 6 liści. Gdy rośliny są bardziej rozwinięte należy liczyć się ze spadkiem skuteczności działania. Często w praktyce zdarza się, że wiosną niektóre chwasty ozime np. przytulia czepna są w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych i większość herbicydów wykazuje niezadowalające działanie. W przypadku przytulii ratunkiem będzie zastosowanie środków zawierających fluroksypyr lub amidosulfuron. Oczywiście stosowanie herbicydów w terminach opóźnionych nie będzie gwarantowało tek dobrych rezultatów jak opryskiwanie roślin młodych, dlatego należy traktować je należy jako ostateczność w przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w terminie optymalnym.

Najgroźniejsze chwasty

W łanach zbóż może występować kilkadziesiąt różnych gatunków chwastów, lecz najczęściej problemy stwarzają bardzo konkurencyjne chwasty silnie rosnące, które szybko mogą opanować łan. Do najgroźniejszych należą taksony opisane poniżej.

Miotła zbożowa jest gatunkiem o wysokiej sile konkurencyjnej, co sprawia, że ekonomicznym progiem szkodliwości w pszenicy ozimej jest wystąpienie w łanie 10-15 roślin/m2. Masowe zachwaszczenie miotłą (150-200 roślin/m2) powoduje obniżenie plonu pszenicy o 51-60%. Miotłę można skutecznie zwalczyć środkami zawierającymi: chlorotoluron, fenoksaprop-P etylu, jodosulfuron metylosodowy, pinoksaden, piroksysulam, propoksykarbazon sodu, sulfosulfuron czy tifensulfuron metylu.

Wyczyniec polny należy do najgroźniejszych chwastów zbóż. Jest znacznie bardziej konkurencyjny od miotły, a nie wyeliminowany z łanu (w przypadku bardzo dużego nasilenia) może obniżyć plon do poziomu 1-1,5 t/ha. Jest na tyle agresywny, że potrafi wyeliminować z łanu również inne chwasty. Do zwalczania wyczyńca można używać herbicydów zawierających: chlorotoluron, fenoksaprop-P etylu, jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylosodowy, pinoksaden czy propoksykarbazon sodu.

Po kilkuletniej przerwie, znowu w zasiewach pszenicy zaczął pojawiać się w większym nasileniu chaber bławatek. Jego szkodliwość jest bardzo duża, ponieważ wystarczy 10 roślin/m2, aby plon spadł o 15%, natomiast w skrajnych przypadkach, gdy np. poprzez zły dobór herbicydów, doprowadzi się do kompensacji tego gatunku na polu, może on prawie całkowicie zagłuszyć zboże. Chabra skutecznie zwalczają środki zawierające: 2,4-D, chlopyralid, fluroksypyr, MCPA + dikamba, metsulfuron metylu czy tribenuron metylu.

Maruna bezwonna i rumian polny również należą do gatunków o bardzo dużej konkurencyjności. Ekonomiczny próg szkodliwości w zbożach to 2 do 5 roślin/m2. Przy dużym nasileniu silnie zacieniają, powodują wyleganie roślin, utrudniają zbiór mechaniczny. Wystąpienie tych chwastów w ilości 50 roślin/m2 powoduje obniżenie plonu pszenicy ozimej do 30%. Chwast ten skutecznie niszczą herbicydy zawierające: 2,4-D + florasulam, amidosulfuron, chlopyralid, chlorsulfuron, diflufenikan, dikamba + tritosulfuron, florasulam, fluroksypyr, MCPA + dikamba, metsulfuron metylu, tribenuron metylu czy tritosulfuron.

Kolejnym groźnym chwastem zbóż jest przytulia czepna. Jej występowanie w łanie sprzyja wyleganiu oraz utrudnia sprzęt kombajnem. Nasiona zanieczyszczają materiał siewny. Zboża reagują obniżeniem plonu już w przypadku wystąpienia 2 do 5 roślin/m2. Przytulię można eliminować środkami zawierającymi: 2,4-D + dikamba, 2,4-D + florasulam, amidosulfuron, chlorosulfuron, florasulam, fluroksypyr, MCPA + dikamba, mekoprop-P czy metsulfuron metylu.

W ostatnich latach, ze względu na bardzo uproszczone zmianowania dużym problemem w zbożach stają się samosiewy rzepaku. Charakteryzują się one dużą konkurencyjnością i są dość trudne do wyeliminowania. Nasiona mogą zachować żywotność w glebie przez kilkanaście lat, a nawet dłużej, a ich kiełkowanie może się odbywać nawet z głębokości 7-10 cm. Samosiewy rzepaku można skutecznie zwalczać herbicydami zawierającymi: 2,4-D, amidosulfuron, chlorosulfuron, dikamba + tritosulfuron, florasulam, fluroksypyr, MCPA, makoprop-P, tribenuron metylu czy tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu.

Na zakończenie jeszcze raz pragnę podkreślić, że bezwzględnie należy stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie dołączonej do każdego preparatu. Dokładne zapoznanie się z zawartymi w niej informacjami pozwoli ustrzec się przed przykrymi niespodziankami, które mogą wyniknąć z użycia preparatu w nieodpowiednim terminie, w niewłaściwej fazie rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów, czy z zastosowania herbicydu łącznie z innymi, nie zalecanymi środkami ochrony roślin. Ponadto w etykiecie zawarte są inne ważne, jak np.: wzmianka o ewentualnej wrażliwości odmian lub opis przejściowych symptomów, jakie czasami mogą pojawić się na roślinie po wykonaniu zabiegu. Pełne teksty etykiet środków ochrony roślin są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin.

Tabela 1. Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach wiosną.

Substancja aktywna Zawartość substancji aktywnej Nazwa środka Dawka na hektar Termin stosowania
pszenica ozima jęczmień ozimy pszenżyto ozime żyto
fenoksaprop-P etylu 69 g Fantom 069 EW 1-1,2 l 22-33 x x x
Feniks 069 EW 1 l 22-32 x x x
Fenoksaprop 069 EW 1 l 22-32 x x x
Flash 069 EW* 1-1,2 l do 29 x do 29 x
Foxtrot 069 EW 1-1,2 l do 29 x do 29 x
Hermes 069 EW 1 l 22-33 x x x
Norton 069 EW 1-1,2 l do 29 x do 29 x
Puma Uniwersal 069 EW 1-1,2 l 22-33 x x x
Pumex 069 EW 1-1,2 l do 29 x do 29 x
Rumba 069 EW 1-1,2 l do 29 x do 29 x
110 g Fenoxinn 110 EC 0,7 l 21-31 21-31 21-31 x
Herbos 110 EC 0,7 l 21-31 21-31 21-31 x
Monarchi 110 EC 0,7 l 20-31 20-31 20-31 x
pinoksaden 50 g Aron 50 EC 0,6-1,2 l do 37 do 37 do 37 do 37**
Axial 50 EC 0,6-1,2 l do 37 do 37 do 37 do 37**
Fraxial 50 EC 0,6-1,2 l do 37 do 37 do 37 x
Paxio 50 EC 0,6-1,2 l do 37 do 37 do 37 do 37**
pinoksaden + klodinafop 25 g + 25 g Traxos 50 EC 1,2 l 13-31 x x x

x – nie stosować; *- używać tyko z adiuwantem; ** – w życie zalecane dawki 0,6 – 0,9 l/ha do zwalczania miotły

Tabela 2. Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach wiosną.

Substancja aktywna Zawartość substancji aktywnej Nazwa środka Dawka na hektar Termin stosowania
pszenica ozima jęczmień ozimy pszenżyto ozime żyto
2,4-D + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu 300 g + 10 g + 7,5 g Huzar Active Plus 1 l 23-31 x 23-31 23-31
2,4-D + jodosulfuron metylosodowy 377 g + 10 g Huzar Activ 387 OD 1 l do 29 x do 29 do 29
chlorotoluron 500 g Desperado 500 SC 3 l 21-29 21-29 21-29 21-29
DicuRex Flo 500 SC 3 l do 25 do 25 do 25 do 25
Lentipur Flo 500 SC 3 l do 25 do 25 do 25 do 25
Opal 500 SC 2,5 l 23-30 x x x
Tolurex 500 SC 2-2,5 l 25 25 25 x
Złotosar 500 SC 2,5 l 23-30 x x x
700 g Toluron 700 SC 1,4-1,75 l 25 25 25 x
chlorotoluron + diflufenikan 500 g + 100 g Dyplomata 600 SC 1,25-1,5 l 13-29 13-29 13-29 x
Sheriff 600 SC 1,25-1,5 l do 29 do 29 do 29 x
Snajper 600 SC 1,25-1,5 l do 29 do 29 do 29 x
jodosulfuron metylosodowy 50 g Huzar 05 WG 150-200 g do 29 x do 29 do 29
100 g Huzar 100 OD 75-100 ml do 29 x do 29 do 29
mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy 10 g + 2 g Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l do 30 x do 30 do 30**
mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu + jodosulfuron metylosodowy 45 g + 22,5 g + 9 g Atlantis Star* 0,2-0,333 kg 21-32 x 21-32 21-32***
pinoksaden + florasulam 45 g + 5 g Axial Komplett 1.0-1,3 l do 32 do 32 do 32 do 32
Axial One 50 EC 1.0-1,3 l do 32 do 32 do 32 do 32
pinoksaden + piroksysulam 33,3 g + 8,33 g Avoxa 50 EC 1,35-1,8 l 10-32 x 10-32 10-32
piroksysulam + aminopyralid + florasulam 50 g + 50 g + 25 g Lancet Plus 125 WG* 0,2 kg 21-31 x 21-31 21-31
Tara* 0,2 kg 21-31 x 21-31 21-31
piroksysulam 75 g Mover 75 WG* 100-120 g 21-31 x 21-31 21-31
Nomad 75 WG* 100-120 g 21-31 x 21-31 21-31
propoksykarbazon sodu 70 % Attribut 70 SG 60-100 g do 29 x do 29 x
propoksykarbazon sodu + amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy 140 g + 60 g + 8,3 g Zeus 208 WG 0,3 kg 13-29 x x x
propoksykarbazon sodu + jodosulfuron metylosodowy 168 g + 10 g Caliban 178 WG 0,25 kg 13-25 x x x
propoksykarbazon sodu + mezosulfuron metylowy 67,5 g + 45 g Monolith 11,25 WG* 0,2-0,33 kg 21-32 x 21-32 21-32
sulfosulfuron 75 % Apyros 75 WG* 13,3-26,6 g wiosną na intensywnie rosnące chwasty x wiosną na intensywnie rosnące chwasty x
Nylon 75 WG* 13,3 – 26,5 g do 32 x do 32 x
tifensulfuron metylu + tribenuron metylu 40 % + 10 % Aneks SX 50 SG* 120-150 g do 37 x do 37 do 37
Rubin SX 50 SG 120-150 g do 37 x do 37 do 37
400 g + 150 g Hadden 550 WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
Nautius WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
Pygmee 550 WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
tifensulfuron metylu + chlorosulfuron 469 g + 47 g Chisel Nowy 51,6 WG* 90 g 12-31 x 12-31 12-31
tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu 68,2 % + 6,8 % Herkules 75 SG 70-90 g 21-30 21-30 21-30 x
Toto 75 SG 70-90 g 21-30 x 21-30 21-30
Tytan 75 SG 70-90 g 21-30 x 21-30 21-30

* – stosować tylko z adjuwantem; ** – w życie zalecana dawka 0,45 l/ha; *** – maksymalna dawka w życie 0,2 kg/g + adjuwant;

Tabela 3. Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach wiosną.

Substancja aktywna Zawartość substancji aktywnej Nazwa środka Dawka na hektar Termin stosowania
pszenica ozima jęczmień ozimy pszenżyto ozime żyto
2,4-D 600 g Aminopielik Standard 600 SL 1,25 l 14-32 14-32 x 14-32
Dicopur 600 SL 0,8-1 l 14-29 14-29 x x
85 % Pielik 85 SP 1,5-2 kg 14-29 x x 14-29
905 g Esteron 600 EC 0,8-1 l 14-30 14-30 x x
2,4-D + aminopyralid + florasulam 180 g + 10 g + 5 g Mustang Forte 195 SE 1 l 21-32 x 21-32 21-32
Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE 1 l 21-32 x 21-32 21-32
Kantor Forte 195 SE 1 l 21-32 x 21-32 21-32
Kojot Forte 195 SE 1 l 21-32 x 21-32 21-32
2,4-D 2-EHE + amidosulfuron 433 g + 25 g Sekator Plus 0,6 l 21-32 21-32 21-32 21-32
2,4-D + dikamba 344 g + 120 g Aminopielik Super 464 SL 1 l 21-29 x 21-29 21-29
Dicopur Top 464 SL 1 l 21-29 x 21-29 x
Tayson 464 SL 1 l 21-29 x 21-29 x
376 g + 54 g Aminopielik D Maxx 430 EC 1-1,5 l 21-29 x 21-29 21-29
2,4-D + florasulam 300 g + 6,25 g Camaro 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 x
Deresz Bis 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Diablo 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Dresz 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Eguo 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Feniks 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Horse 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
King 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Kojot 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Muskato 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Rumak 306 SE 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
Vima-Florasulam 2,4 D 0,4-0,6 l 12-32 12-32 12-32 12-32
2,4-D + fluroksypyr 360 g + 90 g Gold 450 EC 1-1,25 l 13-31 13-31 13-31 13-31
amidosulfuron 750 g Ambasador 75 WG 20-40 g 21-32 x x x
Faraon 75 WG 20-40 g 25-32 25-32 25-32 25-32
Grodyl 75 WG 20-40 g 25-32 25-32 25-32 25-32
aminopyralid + florasulam 300 g + 150 g Dragon NT 450 WG 33 g 21-32 x 21-32 21-32
amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy 100 g + 25 g Sekator 125 OD 0,15 kg 21-29 x 21-29 21-29
bifenoks 480 g Fox 480 SC 1,5 l 13-29 13-30 13-30 13-30
chlopyralid 300 g Faworyt 300 SL 0,3-0,4 l 21-29 x x x
Helion 300 SL 0,3-0,4 l 21-29 x x x
Major 300 SL 0,3-0,4 l 20-29 x x x
ProSto 300 SL 0,3-0,4 l 20-29 x x x
chlorosulfuron 75 % Glean 75 WG 10-15 g do 30 do 30 do 30 do 30
Nuher 75 WG 10-15 g do 30 do 30 do 30 do 30
750 g Chlorsulfuron 75 WG 10 g 21-30 x x x
Sulfen 75 WG 10 g 21-30 x x x
Tacyt 75 WG 10 g 21-30 x x x
diflufenikan 500 g Delfin 500 SC 0,375 l do 29 do 29 x do 29
Diflanil 500 SC 0,18-0,3 l do 29 x x x
Dina 500 SC 0,18-0,3 l do 29 x x x
Fenfludi 500 WG 0,24 kg do 32 x x do 32
Kinara 500 SC 0,375 l do 29 do 29 x do 29
Matrix 0,375 l do 29 x do 29 do 29
Mendel 500 WG 0,24 kg do 32 x x x
Ossetia 0,24 kg do 32 x x x
Premazor Sad 500 SC 0,18-0,3 l do 29 x x x
Sempra 500 SC 0,375 l do 29 do 29 x do 29
Ukulele 500 SC 0,18-0,3 l do 29 x x x
diflufenikan + florasulam 500 g + 50 g Saracen Delta 550 SC 100 ml 20-32 20-32 x x
dikamba + tritosulfuron 50 % + 25 % Nokaut 75 WG 0,2 kg 21-29 x 21-29 21-29
Siłacz Max 75 WG 0,2 kg 21-29 x 21-29 21-29
500 g + 250 g Mocarz 75 WG 0,2 l 21-29 x 21-29 21-29
Jatagan 75 WG 0,2 kg 21-29 x 21-29 x
Siłacz 75 WG 0,2 kg 21-29 x 21-29 21-29
florasulam 50 g Floram 50 SC 0,1 l 13-32 13-32 13-32 13-32
Saracen 050 SC 0,1 l 13-32 13-32 13-32 13-32
Kantor 050 SC 0,08-0,1 l 13-32 x 13-32 x
florasulam + metsulfuron metylu + tribenuron metylu 105 g + 83 g + 83 g Tripali 27,1 WG 50 g 12-39 12-39 12-39 12-39
fluroksypyr 200 g Dicolen 200 EC 0,6-1 l do 32 x do 32 do 32
Fluxyr 200 EC 1 l do 37 do 37 x x
Galaper 200 EC 0,6-1 l do 32 x do 32 do 32
GalGone EC 0,75-1 l do 30 x x x
Herbistar 200 EC 0,6-1 l do 32 x do 32 do 32
Tiron 200 EC 0,6-1 l do 32 x do 32 do 32
Tomahawk 200 EC 0,9 l 21-32 21-32 21-32 21-32
Fluroherb 200 EC 0,6-1 l do 32 x do 32 do 32
Flurostar 200 EC 0,75-1 l do 30 x x x
Fluroxane 200 EC 1 l do 37 do 37 x x
Galarane 200 EC 1 l do 32 do 32 x x
Helm-Flurox 200 EC 1 l do 37 do 37 x x
Scalar 200 EC 1 l do 37 do 37 x x
Wikary 200 EC 1 l do 37 do 37 x x
250 g Aloksypyr 250 EC 0,5-0,8 l 31-37 x x x
Saroksypyr 250 EC 0,5-0,8 l 31-37 x x x
Starane 250 EC 0,6-0,8 l 13-37 x 13-37 x
Tamigan 250 EC 0,6-0,8 l 25-32 x x x
Taran 250 EC 0,6-0,8 l 13-37 x 13-37 x
Tomigan 250 EC 0,6-0,8 l 25-32 25-32 25-32 25-32
333 g Starane 333 EC 0,54 l 21-32 21-32 21-32 21-32
fluroksypyr + florasulam 100 g + 2,5 g Tomigan Forte 102,5 SE 1-1,25 l 12-29 x 12-29 x
fluroksypyr + tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu 135 g + 30 g + 5 g Omnera LQM 0,5-1 l 20-39 20-39 20-39 20-39
fluroksypyr-meptyl 200 g Galistop 200 EC 0,6-1 l 12-37 12-37 x x
Hudson 200 EC 0,6-1 l 12-37 12-37 x x
Hurler 200 EC 0,6-1 l 12-37 12-37 x x
Jackdaw 200 EC 0,6-1 l do 37 do 37 x x
Stamigan 200 EC 0,6-1 l do 37 do 37 x x
288 g Fluxyr Pro 1 l 12-39 x 12-39 x
Minstrel 1 l 12-39 x 12-39 x
fluroksypyr-meptyl + halauksyfen metylu 280 g + 12 g Pixxaro 0,25-0,5 13-37 13-37 13-37 13-37
karfentrazon etylu 40 % Aurora 40 WG 50 g 13-29 13-29 13-29 x
MCPA 300 g Lider 300 SL 3 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Premier 300 SL 3 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Chwastox Extra 300 SL 3 l 21-29 21-29 21-29 21-29
500 g Chwastox 500 SL 1,5 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Premier 500 SL 1,5 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Agritox 500 SL 1,5 l 23-33 23-33 x x
600 g Chwastox Moc 60 SG 1-1,25 l 21-33 x x x
Chwastox Uniwersalny 60 SG 1-1,25 kg 21-33 x x x
Medalista 60 SG 1-1,25 l 21-33 x x x
Chwastox AS 600 EC 1-1,25 l 21-32 x x x
750 g Agroxone Max 750 SL 1 l do 29 do 29 x x
Ceridor MCPA 750 SL 1 l do 29 do 29 x x
Chwastox Professional 750 SL 1 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Dicoherb 750 SL 1 l do 29 do 29 x x
Premier 750 SL 1 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Chwastox 750 SL 1 l 21-29 21-29 21-29 21-29
MCPA + dikamba 161 g + 17,8 g Chwastox D 179 SL 5 l 21-29 x x x
MCPA + fluroksypyr + chlopyralid 200 g + 40 g + 20 g Chwastox CF 2-3 l 21-32 x x x
Chwastox Complex 260 EW 2-3 l 21-32 x x x
Haksar Complex 260 EW 2-3 l 21-32 x x x
MCPA + mekoprop-P + dikamba 200 g + 150 g + 40 g Chwastox Nowy Trio 390 SL 2 l 21-29 x 21-29 21-29
MCPA + dikamba 300 g + 40 g ChwasTech Turbo 340 SL 2,5 l 21-29 x 21-29 21-29
Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l 21-29 x 21-29 21-29
MCPA Plus 340 SL 2,5 l 21-32 x x x
Weedox Plus 340 SL 2,5 l 21-32 x x x
660 g + 90 g Dicoherb Turbo 750 SL 1-1,25 l 21-30 21-30 21-30 21-30
Nutox Turbo 750 SL 1-1,25 l 21-30 21-30 21-30 21-30
Agritox Turbo 750 SL 1-1,25 l 21-30 21-30 21-30 21-30
Agroxone Turbo 750 SL 1-1,25 l 21-30 21-30 21-30 21-30
Lider D 750 SL 1-1,25 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Premier D 750 SL 1-1,25 l 21-29 21-29 21-29 21-29
Weed-Tox Turbo 750 SL 1-1,25 l 21-30 x x 21-30
mekoprop-P 600 g Chwastox MP 600 SL 2 l 21-32 x x x
mekoprop-P + karfentrazon etylu 600 g + 15 g Platform 61,5 SG 0,6-1 kg do 30 do 30 do 30 x
mekoprop-P + MCPA + dikamba 300 g + 200 g + 40 g Chwastox Trio 540 SL 2 l 21-29 x 21-29 21-29
mekoprop-P + tribenuron metylu 734 g + 10 g Gradio 74,4 SG* 0,8-1 kg 25-30 x 25-30 25-30
Granstar Power 74,4 SG* 0,8-1 kg 25-30 x 25-30 25-30
metsulfuron metylu 20 % Galmet 20 SG 30 g 21-31 x 21-31 21-31
Primstar 20 SG 30 g 21-31 x 21-31 21-31
Superherb 20 SG 30 g 21-31 x 21-31 21-31
200 g Coma 20 WG 30 g 25-33 x 25-33 x
Pike 20 WG 30 g 25-33 x x 25-33
Winnetou 20 WG 30 g 25-33 x 25-33 x
Finy 200 WG 22,5-30 g 13-33 x x x
metsulfuron metylu + tribenuron metylu 250 g + 250 g Blusky 500 WG 16-20 g 13-39 13-39 13-39 13-39
Mofat 500 WG 16-20 g 13-39 13-39 13-39 13-39
Granstar Ultra SX 50 SG* 48-60 g do 37 x do 37 do 37
Picaro SX 50 SG* 48-60 g do 37 x do 37 do 37
tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu 33,3 % + 6,7 % Finish SX 40 SG* 60-75 g 22-30 22-30 22-30 x
40 % + 4 % Concert SX 44 SG 150 g do 29 x do 29 do 29
682 g + 68 g Chenkar 750 WG 75 g 21-31 x x x
Ergon 750 WG 75 g 21-31 x x x
Looma 750 WG 75 g 21-31 x x x
Vima-Tifenmet 75 g 21-31 x x x
tifensulfuron metylu + tribenuron metylu 33,3 % + 16,7 % Calibre SX 50 SG* 48-60 g do 37 x do 37 do 37
Pragma SX 50 SG* 48-60 g do 37 x do 37 do 37
  400 g + 150 g Hadden 550 WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
Nautius WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
Pygmee 550 WG 80-100 g 13-39 x 13-39 x
tribenuron metylu 50 % Draco 50 SG 30-40 g 26-32 x 26-32 x
Granstar SX 50 SG* 30-37,5 g do 32** x do 32 x
Triben Super 50 SG 30-40 g 26-32 x 26-32 x
Trimmer 50 SG* 30-35 g do 32 x do 32 x
Tristar 50 SG 30-40 g 26-32 x 26-32 x
Bron 500 SG 30-37,5 g do 32* x do 32 x
Triben X 500 SG* 30-37,5 g do 32** x do 32 x
500 g Assynt 500 SG 30 g 13-39 13-39 x x
Flame 500 SG 30 g 13-39 13-39 x x
Lumer 50 WG 30 g 12-39 12-39 12-39 x
Toraya 50 SG 30-40 g 26-32 x 26-32 x
75 % Granstar 75 WG* 20-25 g 21-30 x 21-30 21-30
Bron 750 WG* 20-25 g do 30** x do 30 do 30
750 g Adentis 20-25 g 31-39 31-39 x x
Corida 20-25 g 31-39 31-39 x x
Naxel 75 WG 20 g do 30 x x x
Nuance 75 WG 20 g do 30 x x x
Toscana 75 WG 20 g do 29 do 29 x x
Trailer 750 WG 20 g 20-39 20-39 20-39 20-39
Tribe 75 WG 20 g 21-29 21-29 x x
Helgran 75 WG* 20-25 g 13-29 x 13-29 x
Helm Tribi 75 WG* 20-25 g 29-30 x 29-30 x
Helmstar 75 WG* 20-25 g 29-30 x 29-30 x
Pleban 75 WG* 20-25 g 29-30 x 29-30 x
Ranga 75 WG* 20-25 g 29-30 x 29-30 x
Tribex 75 WG* 20 g 25-30 g x 25-30 x
Viking 75 WG 20 g do 30 x x x
789 g Golden Triben 750 WG* 20-25 g 21-30 x 21-30 21-30
tribenuron metylu + florasulam 600 g + 200 g Saracen Max 80 WG 25 g 12-39 x 12-39 12-39
tritosulfuron 714 g Alladyn 71,4 WG 0,07 kg 32-37 32-37 32-37 x
tritosulfuron + florasulam 71,4 % + 5,4 % Biathlon 4D* 0,04-0,07 kg 13-39 13-39 13-39 13-39

* – stosować tylko z adjuwantem; ** – w pszenicy ozimej zalecana dawka to 30-35 g/ha

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

0FaniLubię
0ObserwującyObserwuj
3,941ObserwującyObserwuj
7,180SubskrybującySubskrybuj

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE