Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało 8 kwietnia projekt ustawy o środkach ochrony roślin. Projektowana ustawa wdraża unijne przepisy: Rozporządzenie 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG) oraz Dyrektywę 2009/128/WE, ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Jak powiedział dr inż. Bogusław Rzeźnicki z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, ustawa ma za zadanie uregulowanie zasad dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia integrowanej produkcji roślin i szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, a także monitorowania zatruć środkami ochrony roślin.

Proponowany zakres zmian obejmuje między innymi umożliwienie stosowania dawek obniżonych i łącznego stosowania środków ochrony roślin, a także przechowywanie ewidencji zabiegów i integrowanej ochrony roślin przez trzy lata. Ponadto zmiany wprowadzą zakaz lub ograniczenie stosowania grup środków ochrony roślin na wskazanych obszarach lub strefach wokół tych obszarów. Rozporządzenie określi także zasady dobrej praktyki ochrony roślin.

\"Zmiany

Ustawa zakłada również wdrożenie krajowego planu działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Nałoży ponadto obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin od 2014 roku.

Jak poinformował AgroNews Dariusz Mamiński, Radca Ministra Rolnictwa zakończone zostały konsultacje projektu ustawy z organizacjami społeczno-zawodowymi. 8 kwietnia projekt ten został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenie 1107/2009 wejdzie w życie w Polsce 14 czerwca 2011 roku, natomiast przepisy Dyrektywy 2009/128/WE zostaną wdrożone w terminie późniejszym.
 
Obecnie obrót i stosowanie środków ochrony roślin reguluje ustawa z 18 stycznia 2003 roku.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here