Nowe nabory wniosków PO RYBY 2007 – 2013

ARiMR ogłasza dwa nowe nabory wniosków w ramach PO RYBY 2007 – 2013

 

\"PO

 

Od 2 stycznia 2013 r. do  28 czerwca 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne". Miejsce złożenia wniosku o pomoc zależy od rodzaju operacji. I tak:

1.    gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. e rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 233 z 15.08.2006 r., str. 1 z późn. zm.) wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy;

2.    jeżeli inwestycja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i jej celem jest wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. b rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego) wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji;

3.    w przypadku gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i ma zachęcić do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów ryb (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust.  4 lit. c rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

1.    Szczecinie – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku,

2.    Gdyni – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

 

\"Nowe

 

Czytaj: Rybacy czekają na reformy

Natomiast od 4 stycznia do 17 stycznia 2013 r. wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach środka 3.4 "Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne" mogą składać wyłącznie, uznane organizacje producentów.

Pomoc udzielana będzie m.in. na opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, w tym produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych  (Dz.U. UE  L 93 z 31.3.2006, str. 12, z późn. zm.);organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach. Wsparcie będzie można otrzymać również na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council).

Czytaj: Kwoty połowowe dla Polski

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację wymienionych inwestycji można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

Czytaj: Popyt na ryby warunkują ceny

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie wysłany przesyłką rejestrowaną, dniem jego złożenia będzie data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Obecnie ARiMR prowadzi trzy nabory wniosków w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Są to:
1.    "Rybactwo przybrzeżne" środek 1.4 – wnioski można składać do 31 grudnia 2012 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Aby otrzymać taką pomoc, co najmniej dwóch właścicieli bądź armatorów statków rybackich, musi zrealizować  operację  w zakresie wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa. Dodatkowo armatorzy mogą ubiegać się o wypłatę premii z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej mającej na celu ochronę zasobów morskich. Na wsparcie mogą również liczyć rybacy, którzy zdobędą wykształcenie w zakresie rybactwa bądź podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim.

2.    "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" środek 1.5 – wnioski są przyjmowane do 29 marca 2013 roku w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wsparcie można otrzymać m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umożliwiające zdobycie innego zawodu. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje również rybakom, którzy utracili miejsca pracy, można je uzyskać także na pokrycie części kosztów nabycia statku rybackiego oraz w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

3.    "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" środek 1.3 – wnioski można składać również w Oddziałach Regionalnych ARiMR do 29 marca 2013 r. Dofinansowywanie można otrzymać na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na statkach, warunków pracy, higieny, jakości produktów, wydajności energetycznej oraz zakupu narzędzi umożliwiających selektywny połów np. sieci o większych oczkach.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Redakcja AgroNews, fot.: sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here