Od łowiska do półmiska. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy  o organizacji rynku rybnego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

\"rolnictwo,
 

Projekt nowelizacji ustawy jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to:
 

  • uproszczenie procedur prawnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
  • wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb;
  • ograniczenia wsparcia rynkowego (zlikwidowanie systemu wycofania, pozostawienie mechanizmu prywatnego składowania);
  • zapewnienie lepszej informacji dla konsumenta tak aby mógł podejmować świadome decyzje zakupu.

Najważniejsze propozycje zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy dotyczą następujących obszarów:
Identyfikowalność produktów rybnych w łańcuchu „od łowiska do półmiska”

Chodzi o to, by produkty rybne były znakowane na każdym etapie dystrybucji (identyfikacja: źródła pochodzenia, daty połowu, narządzi połowowych, sposobów obróbki, dostawców, itp.). Część tych informacji będzie miała znaczenie dla konsumenta, część natomiast będzie zapewniała odpowiedni poziom kontroli (np. w identyfikowaniu
i zwalczaniu nielegalnych połowów). Uregulowano kompleksowo kompetencje właściwych organów upoważnionych do kontroli produktów rybołówstwa i akwakultury. Przewidziano, że kontrolę i nadzór nad jakością produktów rybnych (oznaczanie i etykietowanie) będzie sprawować również Inspekcja Handlowa.

Organizacja producentów

Dostosowano terminologię zgodnie z nowymi przepisami wspólnotowymi; zastąpiono termin: „program operacyjny” terminem: „plan produkcji i obrotu”. Określono również procedurę dotyczącą obowiązku składania i zmiany planów produkcji i obrotu. Organizacje producentów zobowiązano do przedkładania ministrowi ds. rybołówstwa sprawozdania rocznego, opisującego realizację planu produkcji i obrotu. Uchylono przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu.

Nowe przepisy uproszczają interwencję na rynku rybnym poprzez rezygnację z części dotychczas obowiązujących mechanizmów, pozostawiając wyłącznie jeden instrument związany z składowaniem utrwalonych produktów rybołówstwa. Ma to służyć wspieraniu stabilności rynku oraz zwiększaniu zysków producentów.

Do ustawy dodano rozdział 8a, w którym znalazły się przepisy związane z wprowadzaniem do obrotu produktów pochodzących z państw trzecich. Uregulowano w nim ponadto sprawy dotyczące powstrzymywania i eliminowania wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z nielegalnych źródeł (nielegalne połowy).

Zwiększą się kompetencje ministra ds. rybołówstwa w odniesieniu do drogowych, kolejowych albo lotniczych przejść granicznych w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z państw trzecich i powstrzymywania i eliminowania połowów NNN. Minister będzie również określał ceny progowe, po których może zostać uruchomiony mechanizm składowania.

Czytaj także:
PE za wieloletnim planem zarządzania rybołówstwem. Koniec przełowienia na Bałtyku

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono nowe definicje, dotyczące m.in.: producenta, centrum pierwszej sprzedaży. Zamieniono także pojęcia „produkty rybne” na „produkty akwakultury” oraz „sektor rybacki” na „sektor akwakultury” z uwagi na fakt, że ich definicje określone są w przepisach UE, jak również ze względu na zapewnienie spójności terminologicznej z obecnie obowiązującą ustawą z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Redakcja AgroNews, fot.

Źródło: Kancelaria Premiera RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here