Polska i Ukraina chcą razem walczyć z ASF

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa. Obie strony opowiedziały się m.in. za zacieśnieniem współpracy w walce z ASF.

 

\"rolnictwo,

 

Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Władysława Rutycka,

Wiceminister Ewa Lech przekazała na ręce wiceminister Władysławy Rutyckiej pismo gratulacyjne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla nowo mianowanego ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Tarasa Kutowyja. Podczas spotkania potwierdzono wzajemne zainteresowanie dalszym rozwojem intensywnej dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Wiceminister W. Rutycka podkreśliła, że Ukraina będzie kontynuowała proeuropejski kierunek rozwoju, dodając też, że liczy na zacieśnianie w szczególności współpracy z Polską. Wyraziła też wdzięczność za dotychczasowe wsparcie udzielone przez stronę polską na rzecz dostosowywania ukraińskiego sektora rolnego do wymogów i standardów unijnych. Podsekretarz stanu E. Lech zapewniła o gotowości polskich ekspertów do przekazywania wiedzy i doświadczeń z okresu przedakcesyjnego, jak też dotyczących funkcjonowania Polski w strukturze UE. Przekazany został stronie ukraińskiej wykaz propozycji wsparcia eksperckiego.

Jednym z głównych tematów spotkania była także współpraca weterynaryjna, którą strony oceniły bardzo wysoko. W ramach prac grupy roboczej zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski oraz zastępca przewodniczącego państwowej służby weterynaryjnej i fitosanitarnej Ukrainy uzgodnili wzór świadectwa zdrowia dla mięsa wołowego (z kością i bez kości), który ma obowiązywać od 10 maja 2016 r. Ustalono, że strony dołożą starań, by pozostałe świadectwa zdrowia mogły zostać parafowane przy okazji spotkania planowanego w maju br. na marginesie Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu.

Strona ukraińska wyraziła też uznanie dla działań polskiej służby weterynaryjnej, dzięki którym przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce występują tylko na jednym odizolowanym obszarze. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność ścisłej współpracy służb weterynaryjnych obu krajów w zakresie zwalczania wirusa ASF, celem zmniejszenia ryzyka przeniesienia choroby z Ukrainy na terytorium RP. Ponadto, strony z zadowoleniem odniosły się do realizowanego wspólnie od 2012 roku programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy. Obecny na spotkaniu zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski zwrócił się do strony ukraińskiej z wnioskiem o możliwie pilne zakończenie procedur wewnętrznych, tak aby można było przeprowadzić wiosenną akcję szczepień.

Na wniosek strony polskiej, przedstawiciele strony ukraińskiej przedstawili informacje dotyczące procedur i utrudnień związanych z importem na Ukrainę nasion i materiału nasadzeniowego. Wiceminister W. Rutycka zobowiązała ukraiński resort rolnictwa do przesłania do polskiego resortu rolnictwa  pisma z  dodatkowymi wyjaśnieniami w tym zakresie.

Wiceminister Ewa Lech wyraziła nadzieję, że wyeliminowanie przez Ukrainę utrudnień w imporcie niektórych towarów rolnych przyczyni się do wzrostu wartości wzajemnej wymiany handlowej. W tym kontekście zachęciła ukraińskie firmy do udziału w organizowanych w Polsce imprezach targowo-wystawienniczych. Natomiast wiceminister Władysława Rutycka zaprosiła polskich przedsiębiorców do uczestniczenia w targach AGRO 2016, które odbędą się w Kijowie w dniach 8-11 czerwca, a także do inwestowania w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Griszka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here