Polska wieś w UE

Mimo istotnego wzrostu produkcji rolnej w Polsce w okresie poakcesyjnym  udział rolnictwa polskiego w wolumenie produkcji tworzonym w rolnictwie  UE 27 w 2008 r. to tylko 5,9%.

Bardzo wysokie zasoby pracy w rolnictwie  polskim, duże zasoby ziemi, niskie nakłady kapitałowe, a także relatywnie  niski w stosunku do posiadanych przez rolnictwo polskie zasobów poziom  produkcji sprawia, że niska jest produktywność zasobów ziemi i pracy: 

• produktywność ziemi w rolnictwie polskim w 2008 r., głównie za sprawą  niższego poziomu intensywności wytwarzania i niższego poziomu intensywności  zorganizowania produkcji rolnej (duży udział zbóż w strukturze  zasiewów i stosunkowo niskie obsady zwierząt gospodarskich), wyraźnie,  o 35% ustępuje uzyskiwanej w UE 27 i jest o 43% niższa od uzyskiwanej  w krajach UE 15 (rys. 1.17). Niższą od polskiego rolnictwa produktywnością  ziemi cechuje się rolnictwo krajów nadbałtyckich, Rumunii, Bułgarii,  Czech i Słowacji. Stosunkowo niska produktywność ziemi w warunkach  zaspokojenia popytu wewnętrznego i uzyskiwania nadwyżek w handlu  zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi nie musi być oceniana  negatywnie, jeśli mamy do czynienia z wyborem, który prowadzi do  produkcji tańszej dzięki niższej kapitałochłonności wytwarzania. Jednak  w części gospodarstw rolnych w Polsce ekstensywna produkcja rolna nie  jest wyborem gospodarujących, lecz koniecznością, która wynika z braku  kapitału i/lub umiejętności gospodarujących. Tego rodzaju ekstensywność  w rolnictwie nie może być uznana za racjonalną; 

produktywność pracy w rolnictwie polskim w 2008 r. mierzona wytworzoną  produkcją jest trzyipółkrotnie niższa niż przeciętnie w UE 27 i sześć  razy niższa niż w UE 15 (niższą wydajnością pracy niż rolnictwo polskie  w UE 27 cechuje się tylko rolnictwo rumuńskie i bułgarskie, a zbliżoną  rolnictwo łotewskie) (rys. 1.18). Bardzo niska produktywność pracy w rolnictwie  polskim skutkuje niskim dochodem per capita pracujących w rolnictwie.

\"\"

\"\"

Walenty Poczta, Prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Źródło: www.fdpa.org.pl 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here